ПРО РОЗУМІННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА

  • О. В. Бігняк
Ключові слова: соціальна відповідальність

Анотація

Підприємництво є складним соціальним явищем, що постійно потребує правового регулювання. Однією з ознак підприємницької діяльності є соціальна відповідальність, що народжується там, де зароджується суспільство. Ця ознака стає сутнісною під впливом моралі, а згодом і етики, і на цей час характеризує підприємництво для відповідності вимогам, що ставлять ці інститути.
Над цією важливою проблемою в різні часи працювали такі видатні науковці, як Л. Леві*Брюль, А. Амон, С.Г. Чурін, В.М. Хоміч, Н.О. Саніахметова,
В.І. Сперанський, Н.М. Зарубіна.

Посилання

1. Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного непринятия мира // Вебер М. Избр.произв. – М., 1990.
2. Гуревич Г.С. Социальная ответственность крупного бизнеса: социологический феномен или рыночный механизм // Вестник Моск. ун*та. – 2005. – № 3. – (Сер. 18: Социология и политология).
3. Зарубина Н.Н. Без протестантской этики: проблема социокультурной легитимизации предпринимательств в модернизирующихся обществах // Вопр. философии. – 2001. – № 10.
4. Ролз Дж. Теория справедливости / Пер. с англ. В.В. Цепищева. – Новосибирск: Изд*во Новосиб.гос. ун*та, 1995. – Гл. 2.
5. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. – М., 1991.
6. Чукин С.Г. К вопросу о возможности внесения нормативного измерения в рациональный дискурс права // История гос. и права. – 2004. – № 3.
7. Экономический эффект корпоративной социальной политики / Ин*т экономики города. – М.,2003.
8. Benioff M., Sowthwick K. Compassionate Capitalism. N.Y., 2004.
9. Webster A. Science, Technology and Society. Houndmils etc.: Macmilan, 1991.
Опубліковано
2020-09-24