Концептуальні основи формування окремих криміналістичних методик (проблеми визначення поняття та ознак)

  • В. М. Шевчук
Ключові слова: окрема криміналістична методика, ознаки окремої криміналістичної методики, поняття окремої криміналістичної методики, інноваційні напрями досліджень криміналістичної методики, криміналістична методика судового розгляду, криміналістична методика розслідування

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем окремої криміналістичної методики, її поняття і ознак, формування її концептуальних основ та перспективних напрямів сучасних досліджень. Проведено аналіз наукових підходів до дослідження поняття «окрема криміналістична методика», здійснено їх критичний аналіз, виокремлено суттєві ознаки цього поняття, запропоновано авторське визначення сучасного розуміння криміналістичної методики. Запропоновано окрему криміналістичну методику розглядати як інформаційно-пізнавальну модель, яка містить систему методів, засобів, прийомів, рекомендацій, слідчих та судових технологій типізованого характеру, викладених у описовій або формалізованій формі щодо організації та оптимального здійснення процесу збору, оцінки і використання доказової інформації стосовно специфіки вчинення кримінальних правопорушень з метою забезпечення ефективного їх розслідування, профілактики і судового розгляду кримінальних проваджень. Вбачається, що до суттєвих ознак окремої криміналістичної методики необхідно віднести такі: інформаційність; системність; структурованість; формалізованість; технологічність; рекомендаційність; ефективність.

Обґрунтовується, що окрема криміналістична методика має інформаційно-пізнавальну спрямованість і фактично являє собою інформаційно-пізнавальну модель, яка розробляється на підставі вивчення та узагальнення значної кількості практики розслідування кримінальних правопорушень і відображає саме типове для всього масиву розслідуваних деліктів і містить науково обґрунтовані та апробовані практикою методико-криміналістичні рекомендації. Пізнавальна цінність цієї моделі полягає в тому, що суб'єкти досудового розслідування та судового розгляду мають можливість використовувати її як своєрідний орієнтир стосовно підвищення ефективності та оптимізації процесу виявлення, розслідування, профілактики кримінальних правопорушень та їх судового розгляду.

Доводиться, що сучасний розвиток криміналістичної методики потребує розширення меж дослідження та уточнення його предмету та сучасного розуміння. Вбачається, що відповідні методико-кри-міналістичні рекомендації потрібні для усіх учасників кримінального провадження з метою реалізації своїх кримінально-процесуальних функцій у процесі досудового розслідування та судового розгляду. Тому криміналістика має розробляти ефективні методико-криміналістичні рекомендації не лише для суб'єктів досудового розслідування, а й для судового розгляду кримінальних проваджень, адресованих для судді (суду), прокурора, захисника, які включаються в об'єктно-предметну сферу криміналістичної методики. Обґрунтовано нові наукові підходи розроблення та формування концептуальних основ криміналістичної методики, запропоновано окремі пропозиції з вирішення досліджуваних дискусійних проблем, визначено перспективні напрями криміналістичних досліджень у цій царині знань.

Посилання

1. Бахін В.П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962-2002) : монография. Киев : Охрана труда, 2002. 268 с.
2. Бахин В.П. Криминалистическая методика : лекция. Київ, 1999. 35 с.
3. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. Москва : Юристь, 1997. 480 с.
4. Журавель В.А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції : монографія. Харків : Апостіль, 2012. 304 с.
5. Журавель В.А. Окремі методики в системі криміналістичних знань. Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія: Юридична. Львів. 2015. Вип. 1. С. 187-200. С. 197-198.
6. Журавель В.А. Технології побудови окремих криміналістичних методик розслідування злочинів. Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія: Юридична. 2015. Вип. 2. С. 305-315.
7. Криміналістика: підручник / За ред. В.В. Тіщенка. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. 556 с.
8. Лускатов О.В. Концептуальні положення криміналістичної методики. Криміналістика : під-руч. для студ. вищ. навч. закл. / К.О. Чаплинський, О.В. Лускатов, І.В. Пиріг, В.М. Плетенець, Ю.А. Чаплинська. 2-е вид, перероб. і доп. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2017. 480 с.
9. Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т.В. Варфоломеєва, В.Г. Гончаренко, В.І. Бояров та ін. 2 вид., стереотип. Київ : Юрінком Інтер, 2018. 504 с.
10. Криминалистика: Учебник для вузов / Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г.; Под ред. Р.С. Белкина. Москва : НОРМА (НОРМА-ИНФРА М), 2000. 990 с.
11. Тіщенко В.В., Аркуша Л.І., Плахотіна В.М. Криміналістика : навч.-метод. посібник. Вид. четверте, випр. Одеса : Фенікс, 2013. 338 с.
12. Тіщенко В.В. Сучасний стан і деякі проблеми розвитку криміналістичної методики розслідування злочинів. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2014. № 1. С. 170-180.
13. Шевчук В.М. Сучасний стан та тенденції розвитку криміналістики: актуальні проблеми сьогодення. Проблеми законності. 2019. Вип. 146. С. 234-246.
14. Шевчук В.М., Коновалова В.О. Інноваційні напрями удосконалення криміналістичної методики. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю: проблеми правового захисту. Харків : Право,
2019. С. 351-357.
15. Шевчук В.М. Криміналістика в умовах глобальних загроз та інформаційних впливів. Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації»: матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу, присвяченого пам'яті В.В. Сташиса (15 травня, 2020 р.,
м. Харків). Харків : Право, 2020. С. 420-423.
16. Shevchuk V. Modern problems of criminalistic methodics: tendencies, innovations, perspectives. Impatto dell'innovazione sulla scienza: aspetti fondamentali e applicati: Raccolta di articoli scientifici « ГО » con gli atti della Conferenza scientifica e pratica internazionale (26 giugno, 2020. Verona, Italia). T. 2. Verona: Piattaforma scientifica europe, 2020. Pp. 108-113.
17. Шепітько В. Ю. Проблеми типізації окремих криміналістичних методик. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. 2017. Т. XIX. С. 445-451.
18. Шмонин А.В. Методология криминалистической методики : монография. Москва : Юрлитин-форм, 2010. 416 с. С. 62, 63.
19. Щур Б.В. Ознаки криміналістичної методики. Форум права. 2011. № 3. С. 899-903.
20. Щур Б.В. Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик : монографія. Харків : Харків юридичний, 2010. 320 с.
Опубліковано
2020-09-23