Вимоги до осіб, які претендують на вступ на дипломатичну службу України

  • С. А. Федчишин
Ключові слова: вимоги, вступ на дипломатичну службу, дипломатична служба

Анотація

Стаття присвячена визначенню вимог, які встановлюються до претендентів на вступ на дипломатичну службу України, аналізу сучасного стану їх законодавчого регулювання. Підкреслено, що вимогами до претендентів на вступ на дипломатичну службу є вимоги до здатності осіб у межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов'язків, навчання, професійного й особистісного розвитку. Правове регулювання вимог до претендентів на вступ на дипломатичну службу здійснюється низкою нормативно-правових актів, основу яких становлять закони «Про державну службу» та «Про дипломатичну службу». Вимоги до осіб, які претендують на вступ на дипломатичну службу, залежно від їхньої спрямованості поділені на групи: 1) службові -вимоги до особи, яка має намір реалізувати право на державну службу. Вони встановлюються безвідносно до посади, яку бажає зайняти особа, а дотримання їх у сукупності дозволяє вступити на державну (дипломатичну) службу; 2) посадові - вимоги, що встановлюються залежно від посади, зайняти яку претендує особа: а) загальні - вимоги, що встановлюються до претендентів на зайняття посад державної служби (зокрема, посад дипломатичної служби) та передбачаються Законом «Про державну службу»; б) спеціальні - встановлюються виключно до претендентів на зайняття посад дипломатичної служби, зумовлені специфікою дипломатичної служби, передбачаються Законом «Про дипломатичну службу». Забезпечення професіоналізму й ефективності дипломатичної служби України безпосередньо залежить від законодавчого визначення вимог до осіб, які претендують на вступ на службу, належного наукового обґрунтування цих вимог. Важливим напрямом удосконалення законодавства про дипломатичну службу має стати розроблення й ухвалення підзаконних нормативно-правових актів, які б деталізували особливості окремих спеціальних вимог, що визначені Законом «Про дипломатичну службу».

Посилання

1. Про дипломатичну службу : Закон України від 7 червня 2018 р. M 2449-VIII. Офіційний вісник України. 2018. M 50. Ст. 1747.
2. Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 р. M 889-VIII., зі змін. та доп. Офіційний вісник України. 2016. W» 3. Ст. 149.
3. Про затвердження Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «А» : постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. W» 448, зі змін. та доп. Офіційний вісник України. 2016. W» 59. Ст. 2026.
4. Про затвердження вимог до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В» : наказ Міністерства закордонних справ України від 18 вересня 2019 р. W» 425. Офіційний вісник України. 2019. W» 81. Ст. 2788.
5. Про затвердження Порядку визначення рівня володіння іноземною мовою кандидатами на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В» та посадовими особами дипломатичної служби : наказ Міністерства закордонних справ України від 21 листопада 2019 р. M 515. Офіційний вісник України. 2019. M 100. Ст. 3394.
6. О некоторых вопросах дипломатической службы Республики Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь от 15 мая 2008 г. M 276 URL: www.mfa.gov.by/upload/provision%20for%20dipservice. pdf (дата звернення: 16.07.2020).
7. Бланке У. Заграничная служба США. Пер. с англ. С.Т. Логинова. Москва : Прогресс,
1974. 320 с.
8. Вакансії. Офіційний веб-портал Міністерства закордонних справ України. URL: https://mfa.gov.ua/vacancies (дата звернення: 16.07.2020).
9. Дипломатическая служба зарубежных стран : сборник нормативных правовых актов / сост. Т.А. Занко. Москва : МГИМО-Университет, 2015. 690 с.
10. Лазарев Б.М. Особенности применения принципов советской государственной службы в современных условиях. Проблемы сравнительного правоведения. Москва : ИГП АН СССР, 1978. С. 4-16.
11. Панов А.Н. Японская дипломатическая служба. Москва : Международ. отнош., 1988. 184 с.
12. Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет : навчальний посібник. 2-ге вид., перероб і доп. Київ : Знання, 2006. 380 с.
13. Black J. A history of diplomacy. London : Reaktion Books Ltd., 2010. 312 p.
14. Encyclopedia of public administration and public policy / ed. by David Schultz. New York : Facts
on File, 2004. 526 p.
15. Handbook of public administration / ed. Jack Robin, W. Bartley Hildreth, Gerald Miller. 3-d ed. Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2007. 1244 p.
16. Kopp H., Gillespie Ch. Career diplomacy. Life and work in the US Foreign Service. 2-d ed. Washington : Georgtown University Press, 2011. 301 p.
Опубліковано
2020-09-23