Державне регулювання і управління та їх співвідношення з публічним адмініструванням

  • Л. В. Сорока
Ключові слова: держане управління, державне регулювання, публічне адміністрація, адміністрування, інструментарій, суб'єкти

Анотація

У статті проводиться аналіз таких адміністративно-правових категорій, як «державне управління», «державне регулювання», «публічне адміністрування». Автором вказується, що, попри використання вказаних категорій фахівцями з різних сфер, а також у законодавстві України, сьогодні зазначенні терміни залишаються до кінця не визначеними. Робиться висновок, що в умовах сучасності більшість науковців стверджують, що зміст понять «державне регулювання» і «державне управління» застарілий. Зокрема, окремими науковцями зумовлюється необхідність використання категорії «забезпечення» замість «регулювання» та «адміністрування» замість «управління». Однак якщо більшість вчених погоджуються з тим, що категорія «державне управління» є суто радянською, то про існування новітнього замінника терміна «державне регулювання» відомо досить мало. Подекуди, в окремих працях науковців, можна зустріти термін «публічне регулювання», на відміну від терміна «публічне управління», який, до речі, інколи розкривається як нова категорія якісно нового змісту, відмінного від категорії «публічне адміністрування». Отже, під публічним адмініструванням пропонуємо розуміти різновиди організаційного владного, забезпечувального, охоронного й іншого впливу публічної адміністрації на соціально-економічні процеси, що полягають у запровадженні комплексу заходів, спрямованих на забезпечення; розвиток; ефективне використання державного потенціалу; формування системи цільовоорієнтованої діяльності суб'єктів реалізації державних програм; забезпечення технологічного оновлення національної економіки. У свою чергу, інструментарієм публічного адміністрування є сукупність адміністративних дій представників публічної адміністрації регулюючого, управлінського, забезпечувального, охоронного, захисного й іншого характеру, що здійснюються у вигляді правових засобів різнорідного значення, походження та юридичної сили.

Посилання

1. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник у двох томах: Т. 1 / за заг. ред. В. Авер'янова. Київ : Видавництво «Юридична думка», 2004. 584 с.
2. Бугера С.І. Організаційно-правові питання розвитку державного регулювання в галузі бджільництва України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. Київ, 2007. 219 с.
3. Якименко О.О. Державне регулювання і державне управління співвідношення понять у кон-тесті трансформації вищої освіти в Україні. Наукові праці. Державне управління. 2012. Випуск 174. Том 186. С. 54-57.
4. Інформація про здійснення державної регуляторної політики Державним космічним агентством України у 2018 році. URL: http://www.nkau.gov.ua/ua/activity/rehuliatorna-polityka/derzhavna-rehuliatorna-polityka/1290-zvity.
5. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності : Закон України від 11.09.2003 р. № 1160-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1160-15.
6. Про космічну діяльність : Закон України від 15.11.1996 р. № 502/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/502/96-%D0%B2%D1%80.
7. Машков О.А. Еколого-правові механізми запобігання засміченню навколоземного космічного простору. Стандартизація. Сертифікація. Якість. 2017. № 2. С. 31-36.
8. Малиновський В.Я. Державне управління. Київ : Атіка, 2003. 576 с.
9. Кіцул С.Ю. Публічне адміністрування газовидобувної галузі в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 ; Науково-дослідний інститут публічного права. Київ, 2019. 238 с.
10. Колпаков В.К. Предмет адміністративного права: поняття, структура і система адміністративно-правових відносин. Питання адміністративного права. Кн. 2. Харків : ООО «Оберіг»,
2018. 182 с.
11. Бондаренко Д. Що необхідно для вдосконалення інституційного та правового забезпечення підготовки і реалізації проектів ДПП в Україні, 2014. URL: httрs://jurlіgа.lіgаzаkоn.net/ exрerts/106/401_shсhо-neоbkhdnо-dlуа-vdоskоnаlennуа-nstіtutsуnоgо-tа-рrаvоvоgо-zаbezрeсhennуа-рdgоtоvkі--reаlzаts-рrоektv-dрр-v-ukrаn.
12. Рішення Верховного Суду України у справі № 810/2763/17, 2019. URL: https:// youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/68900984/.
13. Сорока Л.В., Сокіран М.В. У чому полягає сутність публічного інтересу? Адміністративне право для громадян України: науково-популярне видання / за ред. В. Галунька. Київ : НДІПП. 2019. С. 15-16.
Опубліковано
2020-09-23