Поняття та функції державно-приватного партнерства

  • Р. Б. Поляков
Ключові слова: держава, державно-приватне партнерство, договір, концесія, підряд

Анотація

Наукова стаття присвячена дослідженню поняття «державно-приватне партнерство», встановленню пропорційності ризиків та вигоди у державно-приватному партнерстві, доцільності використання даного типу співпраці й об'єктивності невдалих прикладів як свідчення про недоцільність використання державно-приватного партнерства.

Автором досліджується історичний аспект зародження та виникнення державно-приватного партнерства. Розглядається поняття державно-приватного партнерства крізь призму національного та міжнародного законодавства. У результаті проведеного аналізу сучасної літератури щодо класифікації державно-приватного партнерства виокремлено його види за різними критеріями класифікації: за суб'єктним складом (одностороннє, багатостороннє); за рівнем виникнення та виконання (локально-державне, загальнодержавне, міжнародне); за типом (концесійне, корпоративне, договірне). Наголошується, що виокремлення трьох типів державно-приватного партнерства доцільне, адже, хоча і кожен із типів буде ґрунтуватися на договорі, однак правовідносини, що виникатимуть у кожному типі, будуть відрізнятись, хоч і матимуть деякі спільні риси.

Щодо регулювання державно-приватного партнерства на законодавчому рівні аргументується, що кожна держава на власний розсуд може ухвалити законодавчі акти, які будуть цілком або частково регулювати відносини, що пов'язані з державно-приватним партнерством. Такими актами можуть бути не тільки закони, які регулюють суспільні відносини пов'язані з державно-приватним партнерством, а й інші акти, які вдосконалюють законодавство або регулюють суспільні відносини, пов'язані з концесійними угодами. Також зазначено, що нині бракує міжнародної правової бази. Теперішня ситуація вимагає вдосконалення й уніфікації законодавства, що регулює державно-приватне партнерство в різних країнах.

Обґрунтовано, що державно-приватне партнерство доцільно використовувати тоді, коли публічній стороні таке партнерство є вигіднішим, аніж використання альтернатив.

Стверджується, що за допомогою державно-приватного партнерства, за правильного застосування, вигоду можуть отримати всі: і держава, і приватний партнер, і населення, яке в подальшому матиме змогу користуватись публічним об'єктом. Однак отримання вигоди можливе лише за умови правильного розрахунку.

Посилання

1. Варнавский В.Г. Концессии в транспортной инфраструктуре: теория, практика, перспективы. Москва : ИМЭМО РАН, 2002.
2. Вихрян А.П. Концессия : исторический экскурс. Вестник Минимущества России. 2003. № 1. С. 66-72.
3. Дубок І.П. Історичний досвід державно-приватного партнерства. URL: http://academy.gov.ua/ ej/ej20/PDF/3.pdf (дата звернення: 06.05.2020).
4. Матвеев Д.Б. Государственно-частное партнерство: зарубежный и российский опыт. Санкт-Петербург : Наука, 2007.
5. Матявина М.В. Государственно-частное партнерство: зарубежный опыт и возможности его использования в России : дис. ... канд. экон. наук: 08.00.14. Москва, 2008.
6. Основные принципы современного законодательства о концессиях (СЗК). URL: https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/ Core%20Princples_RUSSIAN.pdf (дата звернення: 06.05.2020).
7. Про державно-приватне партнерство : Закон України від 1 липня 2010 р. № 2404-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (дата звернення: 06.05.2020).
8. Про концесію : Закон України від 3 жовтня 2019 р. № 155-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/155-20 (дата звернення: 08.05.2020).
9. Селіванова І.А. Нова концесія: як один закон реанімує державно-приватне партнерство. Які норми затвердила Верховна Рада і чим не догодили ФОПи. URL: https://mind.ua/openmind/20202924-nova-koncesiya-yak-odin-zakon-reanimue- derzhavno-privatne-partnerstvo (дата звернення: 08.05.2020).
10. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 06.05.2020).
11. Armando Rivera Jacobo and Ivan E Mattei Public Private Partnerships in the USA. URL: https://www. lexology.com/library/detail.aspx?g=d1d1835b-849e-4ded-87a6- fd79b0fc6d54 (дата звернення: 07.05.2020).
12. European court of auditors Public Private Partnerships in the EU: Widespread shortcomings and limited benefits URL: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_09/SR_PPP_EN.pdf (дата звернення: 08.05.2020).
13. Eva M. Johansson So what's problem "public-private-partnerships". URL: https:// www.ircwash.org/blog/so-what's-problem-'public-private-partnerships'-0 (дата звернення: 06.05.2020).
14. Gesetz zur Beschleunigung der Umsetzung von ffentlich Privaten Partnerschaften und zur Verbesserung gesetzlicher Rahmenbedingungen f r ffentlich Privaten Partnerschaften. URL: https:// ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/PPP%20 Acceleration%20Act%202005%20.pdf (дата звернення: 08.05.2020).
15. Government Objectives: Benefits and Risks of PPPs. URL: https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/ppp-objectives (дата звернення: 07.05.2020).
16. History RePPPeated - How public-private partnerships are failing. URL: https://eurodad.org/ HistoryRePPPeated (дата звернення: 08.05.2020).
17. Key Issues in PPPs for the Poor URL: https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/ key-issues-ppps-poor (дата звернення: 06.05.2020).
18. OECD Principles for Public Governance of Public-Private Partnerships URL: http:// www.oecd.org/gov/budgeting/oecd-principles-for-public-governance-of-public-private-partnerships.htm (дата звернення: 06.05.2020).
19. Ordonnance № 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. NOR:
EINM1527673R. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/1/29/EINM1527673R/jo/
text (дата звернення: 07.05.2020).
20. Public Private Partnerships: Issues and Considerations. URL: https:// uk.practicallaw.thomsonreuters.com/3-504-9995?transitionType=Default&contextData=(sc. Default)&firstPage=true&bhcp=1 (дата звернення: 08.05.2020).
21. Public procurement, England and wales public procurement, Northern Ireland. The Concession
Contracts Regulations. 2016. № 273. URL: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/273/pdfs/
uksi_20160273_en.pdf (дата звернення: 07.05.2020).
22. The problem with Public-Private Partnerships and the role of the EU. URL: https:// www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/problem-public-private- partnerships-and-role-eu (дата
звернення: 08.05.2020).
23. Types of PPP Contracts. URL: https://www.swg.com/can/insight/ppp-resources/types-of-ppp-contracts/ (дата звернення: 08.05.2020).
24. UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects. URL: https:// www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/pfip/guide/pfip-e.pdf (дата звернення: 07.05.2020).
25. What are Public Private Partnerships? URL: https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/what-are-public- private-partnerships (дата звернення: 07.05.2020).
Опубліковано
2020-09-23