Сучасні проблеми цивільно-правового забезпечення переходу права найму (оренди)

  • В. Я. Погребняк
Ключові слова: похідні речові права, право оренди, розпорядження, цесія, відчуження

Анотація

Стаття присвячена розгляду проблеми порядку переходу права найму (оренди) у контексті розмежування юридичних механізмів трансферу суб'єктивних цивільних прав панування та вимоги.

Визначається, що причиною існування проблеми переходу похідних прав панування є їх перебування у змісті відносного правовідношення, учасниками якого є власник відповідного блага й особа, якій належать такі права. Водночас положення чинного цивільного законодавства чітко розмежовують право орендаря розпоряджатись правом оренди, зокрема відчужувати його, та передавати відповідне майно в суборенду. Із цього випливає розмежування двох різних юридичних механізмів переходу похідних речових прав. Однак нормативне забезпечення розпорядження орендарем своїм правом оренди залишається епізодичним.

Встановлюється, що в умовах практики правореалізації набув поширення підхід, у рамках якого заміна орендаря у правовідношенні здійснюється шляхом укладення додаткових угод до договору оренди, які мають тристоронній характер. Орендодавець, орендар, який виходить із правовідносин, і особа, яка вступає у правовідносини замість орендаря, домовляються про заміну, у зв'язку із чим не постає жодних проблем із додержанням порядку, передбаченого для обох механізмів набуття третьою особою прав володіння та користування відповідним майном

Автор формулює висновок, що наділення права оренди такими ж властивостями до юридичного трансферу, що й право власності, можливе в разі виведення відповідної правової можливості за межі зобов'язально-правової конструкції правовідношення. Цього можна досягти в ситуації, коли орендар залишається відповідальним перед орендодавцем, проте набуває можливості розпорядження правом оренди на власний розсуд у речово-правовому порядку, що характерний, зокрема, для розпорядження права власності. Але через те, що зміст права оренди, зокрема його обсяг, цільове призначення, а також часові параметри існування, визначається все ж таки цивільно-правовим договором, на підставі якого таке право виникло, воно не втрачає залежності від відповідного договору. Як наслідок, порушення такого права може призвести до його припинення в зобов'язально-правовому порядку.

Водночас для втілення відповідної концепції в життя та її ефективного функціонування в умовах практики правореалізації та правозастосування необхідно її відображення в положеннях чинного цивільного законодавства як відповідного юридичного механізму.

Посилання

1. Харченко Г.Г. Речові права : монографія. Київ : Юрінком-Інтер, 2015. 432 с.
2. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-ІУ. Відомості Верховної Ради України. 2003. № № 40-44. Ст. 356 (зі змінами).
3. Земельний кодекс України : Закон України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2002. № № 3-4. Ст. 27 (зі змінами).
4. Новохатська Я.В. Заміна сторін у зобов'язанні. Проблеми. законності. Харків, 2011. Вип. 115. С. 29-39.
5. Ломидзе О.Г. Влияние договорного правоотношения на распорядительные возможности кредитора и отчуждение права после расторжения договора. Хозяйство и право. 2005. № 8. С. 16-28.
6. Спасибо-Фатєєва І.В. Відчуження права оренди. Вісник Академії правових наук України. Харків, 2010. № 4. С. 118-127.
7. Годэмэ Е. Общая теория обязательств. Пер. с франц. И.Б. Новицкого. Москва : Юрид. изд. М-ва юстиции СССР, 1948. 511 с.
8. Лукавецька О.М. Заміна сторін договору за римським приватним правом. Актуальні проблеми держави і права. Одеса, 2008. Вип. 42. С. 129-132.
Опубліковано
2020-09-23