Філософсько-правовий погляд на трансформацію ідей індивідуалізму у протестантизмі

  • П. Б. Пилипишин
Ключові слова: протестантизм, Реформація, свобода, індивідуалізм, індивідуаліст, світогляд, свідомість, відповідальність

Анотація

У статті робиться спроба розкриття індивідуалізму через аналіз протестантизму як течії, яка не лише здійснила реформу в релігійному світі, але й кардинально поміняла свідомість та мислення тогочасної людини, перетворила її на індивідуаліста. Теологічна проблематика стала фундаментом, на якому базувалась тогочасна філософсько-правова концепція індивідуалізму. До цих питань належать питання: про структуру церковної організації, питання рівності між мирянами та священнослужителями, а згодом між всіма людьми як дітьми Божими; розуміння покликання, з якого частково зросла трудова етика протестантських країн; вчення про два царства - спроба обґрунтувати розмежування компетенції матеріальної і духовної складових частин людського буття.

Доведено, що завдяки Реформації відбулась зміна формування мислення, в основі якого лежить усвідомлення сокровенності реальності, індивідуальне судження. Філософії досліджуваної доби властива орієнтація людини на роботу над своїм внутрішнім світом, на формування його єдності, боротьбу з афектами, внесення у свідомість дисципліни, самоконтролю та відповідальності, оскільки в них визнавались основні причини того, що відбувається. Обґрунтовано, що Реформація посприяла появі незалежного, самостійного, відповідального у своїх судженнях і вчинках індивіда з волею морального вибору.

Визначено, що епоха Реформації здійснила переворот у християнському світі, змінила весь тогочасний світогляд, адже основні зміни, які стосувалися теологічного простору, спричинили зміни у внутрішньому світі кожної людини і суспільства загалом. Така трансформація спочатку відбувалась у теологічному світі, а згодом перейшла і на світогляд людини і суспільства загалом. До теологічних змін, які згодом стали світоглядно-правовими, запропоновано віднести: обстоювання реформаторами скасування будь-якого посередництва між Богом та людиною; розвиток таких ідеологій, як: лютеранство, кальвінізм, англіканство; можливість самостійного читання та тлумачення Біблії; зміну суті свободи віри; біблійний прагматизм; теологічну ідею особистої відповідальності перед Богом; теологічну орієнтацію протестантів на внутрішній світ людини; орієнтацію протестантизму на трудову діяльність, професійні досягнення людини як на покликання.

Посилання

1. Омельчук О.М. Розвиток уявлень про поведінку людини у філософії права епохи Реформації. Університетські наукові записки. 2011. № 3. С. 362-370.
2. Рубинский Ю.И. Европейские ценности. Доклады Института Европы Российской академии наук. Москва : Институт Европы РАН ; Рус. сувенир, 2007. № 189. URL: https:// magazines.gorky.media/vestnik/2009/26/evropejskie-czennosti.html.
3. Корх О.М. Проблема індивідуалізму (історико-філософський аналіз) : дис. ... докт. філос. наук: 09.00.05. Дніпропетровськ, 2002. 397 с.
4. Грищук О.В. Філософія конституційних цінностей : монографія. Київ : Компанія «ВАІТЕ». 2019. 416 с.
5. Скоробогатов А.В. История политических и правовых учений : учебно-методическое пособие.
Казань : Таглимат, 2004. 209 с.
6. Коваль Т.Б. Личность и собственность в христианстве: Православие. Католицизм. Протестантизм. Сравнительный анализ : дис. ... докт. истор. наук: 07.00.03. Москва, 2009. 490 с.
7. Гегель Г.В.Ф. Философия истории. Перевод А.М. Водена. Москва,1935. 470 с.
8. Братасюк В.М. Інтелектуальний консенсус епохи і розвиток правового мислення. Проблеми філософії права. 2003. Т. 1. С. 116-121.
9. Ігнатьєва О.С. Віросповідна сутність протестантизму як предмет релігієзнавчого дослідження. Вісник Черкаського університету. Серія «Філософія». Вип. 154 С. 110-117. URL: http://www.nbuv. gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchu/N154/N154p110-117.pdf.
10. Петрук В.М. Соціокультурні засади легітимації самовизначення соціального суб'єкта. Гуманітарний часопис. 2009. № 3. С. 74-78.
11. Реформация в контексте истории европейской цивилизации. Сибирь на перекрестье мировых религий : материалы Третьей межрегиональной конференции. Новосибирск, 2006. С. 27-53.
12. Вільчинський Ю.М., Кучера Т.М. Філософія епохи Відродження та Реформації. Філософія : навчальний посібник / Ю.М. Вільчинський (керівник авт. кол.) та ін. ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». Електрон. текстові дані. Київ : КНЕУ,
2019. С. 75-92.
13. Философия эпохи Возрождения : методическое пособие / под ред. Г.Л. Микиртичан. Санкт-Петербург, 2007. 60 с.
14. Войтенко В.П. Индивидуализм в России и на Западе: сравнительный концептуальный анализ : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11. Ростов-на-Дону, 2014. 176 с.
Опубліковано
2020-09-23