ДЕФІНІТИВНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

  • С. Б. Мельник
  • О. О. Квасніцька
Ключові слова: конкуретне право, принципи

Анотація

Питання про категоріальний апарат важливе для будь-якої галузі (підгалузі) права, правового інституту, правової норми. Адже не випадково в народі говорять: «Як назвеш корабель, – так він і попливе». Не винятком є і конкурентне право України. При цьому необхідно відзначити, що йдеться як про внутрішній термінологічний арсенал даної підгалузі господарського права, так і про її зовнішні дефінітивні атрибути

Посилання

1. Матеріально-правове значення презумпцій в інституті антимонопольного регулювання // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 1. – С. 6-9.
2. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності: Закон України від 18.02.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 21. – Ст. 296.
3. Господарський кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11.
4. Про внесення змін до Закону України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності»: Закон України від 03.03.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 229.
5. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 7.
6. Про внесення змін до деяких законів України з питань захисту економічної конкуренції: Закон України від 20.11.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52.
7. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.
8. Про природні монополії: Закон України від 20.04.2000 р. // Урядовий кур’єр. – 2000. – № 92.
9. Про внесення змін в деякі законодавчі акти України: Закон України від 15.12.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 13. – Ст. 110.
10. Про фінансово*кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003.– № 52. – Ст. 377.
11. Про планування і забудову територій: Закон України від 20.04.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 31. – Ст. 250.
12. Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 31. – Ст. 246.
13. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин и др.; Под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.
14. Коммерческое право: Учебник / Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой. – СПб.: Изд*воС.*Петербург. ун*та, 1998. – Ч. II. – 480 с.
15. Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт:Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики № 273 від 05.12.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 52. – Ст. 2298.
16. Доценко*Бєлоус Н. Правовая энциклопедия инвестирования строительства: Практ. пособие. – К.: Юрид. практика, 2006. – 544 с.
Опубліковано
2020-09-23