Проблеми застосування спеціальних знань при розслідуванні фальсифікації та обігу фальсифікованих лікарських засобів

  • І. В. Парфило
Ключові слова: спеціальні знання, форми застосування спеціальних знань, судова експертиза, залучення спеціалістів, отримання консультацій та роз'яснень спеціалістів, судово-фармацевтична експертиза, розслідування фальсифікації та обігу фальсифікованих лікарських засобів

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних проблемам застосування спеціальних знань під час розслідування фальсифікації та обігу фальсифікованих лікарських засобів. Обґрунтовано, що найбільш поширеними формами застосування спеціальних знань у розслідуванні вказаної категорії кримінальних правопорушень є проведення судової експертизи, залучення спеціалістів під час проведення окремих слідчих (розшукових), судових дій чи забезпечувальних заходів, а також отримання консультацій та роз'яснень спеціалістів. Особливу увагу приділено дослідженню чинників, які обумовлюють вибір певної форми застосування спеціальних знань на досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень. Проведено критичний аналіз поглядів учених щодо визначення спеціальних знань у кримінальному проваджені, їхньої специфіки застосування в досудовому розслідувані, інших проблем, які є дискусійними у криміналістиці.

Зазначається, що найбільш характерна для таких кримінальних правопорушень необхідність у призначенні судово-фармацевтичної, фармакологічної, судово-медичної, судово-товарознавчої та технічної експертиз документів. З огляду на наявність на практиці значних труднощів із вибором вищевказаних і суміжних видів судових експертиз, здійснено аналіз, уточнено предмет і об'єкт досліджень цих експертиз, запропоновано перелік типових питань, які вирішуються експертами у процесі їх проведення. Обґрунтовується важливість правильного вибору тієї чи іншої форми застосування спеціальних знань під час розслідування досліджуваних кримінальних правопорушень, оскільки на практиці судові експертизи нерідко призначаються через декілька місяців проведення слідства, а нерідко органи досудового розслідування обмежуються лише ознайомленням із відомчою документації Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Зазначається, що висновки спеціаліста та залучення до матеріалів кримінального провадження відомчої документації, на підставі яких лікарські засоби визнаються фальсифікованими та вилучаються з легального обігу, не можуть замінити проведення судово-фармацевтичної експертизи. Ураховуючи специфіку зазначеної категорії кримінальних правопорушень, важливою та значущою постає потреба в подальших наукових розробках означеної проблематики, у додатковому вивченні проблемних питань застосування спеціальних знань, з метою активізації та розширення їхніх можливостей, що може стати важливим кроком в удосконалені формування та реалізації криміналістичної методики розслідування фальсифікації та обігу фальсифікованих лікарських засобів.

Посилання

1. Гончаренко В.Г., Курдюков В.В., Легких К.В. Спеціальні знання: генезис, предмет, рівні, форми використання в доказуванні. Вісник Академії адвокатури України. 2007. Вип. 2. С. 22-34.
2. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі). Київ : Кондор, 2005. 586 с.
3. Шепітько В.Ю. Велика юридична енциклопедія : у 20-ти т. Нац. акад. прав. наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. Т. 20 : Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія. 952 с.
4. Шепітько В.Ю. Залучення експерта і спеціаліста та проведення судових експертиз. Криміналістика : підручник : у 2-х т. / В.Ю. Шепітько та ін. ; за ред. В.Ю. Шепітька. Харків : Право, 2019. Т. 1. С. 422-445.
5. Файзрахманов Н.Ф. Расследование оборота фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, биологически активных добавок : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2013. 30 с.
6. Гук О.Г. Розслідування фальсифікації лікарських засобів та обігу фальсифікованих лікарських засобів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2016. 20 с.
7. Експертизи у судочинстві України : науково-практичний посібник за заг. ред. В.Г. Гончаренко, І.В. Гори. Київ : Юрінком-Інтер, 2015. 504 с.
8. Про визначення понять «великі» та «особливо великі» розміри фальсифікованих лікарських засобів : наказ Міністерства охорони здоров'я України від 22 квітня 2013 р. № 321.
9. Вирок Московського районного суду м. Харкова від 16 вересня 2015 р. у справі № 643/15936/15-к.
10. Ухвала Ленінського районного суду міста Миколаєва від 31 січня 2020 р. у справі № 489/6044/19.
11. Вирок Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 21 лютого 2018 р. у справі 539/1590/15-к.
12. Вирок Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 23 листопада 2016 р. № 207/1527/16-к.
13. Винберг А.И. Специалист в процессе предварительного расследования. Социалистическая законность. 1961. № 9. С. 31-32.
14. Яремчук В.О. Функції та форми участі спеціаліста під час проведення слідчих дій. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2010. Вип. 10. C. 123-130.
15. Шепитько В.Ю. Развитие судебно-экспертной деятельности в Украине: проблемы и перспективы. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2002. Вип. 2. С. 18-19.
16. Алексейчук В.І. Огляд місця події: тактика і психологія : монографія / за ред. В.О. Коновало-вої. Харків : Апостиль, 2011. 176 с.
17. Рівчаченко О.А. Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, пов'язаних із незаконним використанням обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів. Науковий вісник національної академії внутрішніх справ. 2015. № 4 (97). С. 74-84.
18. Вирок Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 7 серпня 2017 р. у справі № 331/4717/17.
19. Одерій О.В. Спеціальні знання у досудовому розслідуванні злочинів. Сучасні проблеми криміналістики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 27-28 вересня 2013 р. Одеса : Юрид. літ., 2013. С. 229-231.
20. Яремчук В.О. Функції та форми участі спеціаліста під час проведення слідчих дій. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2010. Вип. 10. С. 123-130.
Опубліковано
2020-09-23