Правове регулювання застосування виправних робіт щодо окремого кола осіб

  • М. Г. Корабель
Ключові слова: виправні роботи, примусова праця, застосування покарання, безробітні особи, фізична особа - підприємець

Анотація

Покарання є головною і найбільш поширеною формою реалізації кримінальної відповідальності, у покаранні виражається від імені держави негативна оцінка вчиненого злочину й особи злочинця. Покарання повинно відповідати тяжкості вчиненого злочину, бути справедливим і достатнім для виправлення засудженого та запобігання вчиненню нових злочинів. Тільки таке покарання сприймається винним та іншими особами як кінцевий і достатній результат скоєного злочинного діяння.

Пошук альтернативних видів покарань, які не пов'язані з ізоляцією особи від суспільства, є актуальним питанням для світового співтовариства. Це зумовлено негативними наслідками соціального, правового та морального характеру, що настають для осіб, яка відбувають покарання у виді позбавлення волі. Виправні роботи відповідають поставленим вимогам і є альтернативним видом покарання, яке не пов'язане з ізоляцією особи від суспільства, не спричиняє зазначених негативних наслідків. Виправні роботи відбуваються за місцем роботи засудженого, що дозволяє зберегти соціальні зв'язки особи, не потребує ресоціалізаціі, як після відбування покарання, пов'язаного з ізоляцією. Досліджуваний вид покарання, хоч і належить до числа майнових покарань, але, на відміну від штрафу, покладає на засудженого обов'язок упродовж певного проміжку часу мати постійне місце роботи. Що допомагає досягти поставлених перед покаранням цілей, а саме виправлення засудженого.

Але відсутність усебічного правового регулювання зумовлює необхідність комплексного аналізу досліджуваного покарання та відмежування понять «виправні роботи» та «примусова праця», що є дискусійним у науковій літературі.

У частині 2 статті 57 Кримінального кодексу України передбачено виключний перелік осіб, до яких виправні роботи не застосовуються. Доцільно звернути увагу на те, що в зазначеному переліку не зазначені безробітні та фізичні особи - підприємці, що суперечить Господарському кодексу України. У науковій статті розглянуто та запропоновано узгодження національного законодавства і частини 2 статті 57 Кримінального кодексу України, що необхідно для призначення та виконання виправних робіт як основного виду покарання щодо окремого кола осіб.

Проведений аналіз чинного законодавства в науковій статті дозволив зробити висновки щодо необхідності внесення змін у Кримінальний кодекс України.

Посилання

1. Баулін Ю.В. Виправні роботи у проєкті КК України. Проблеми пенітенціарної теорії і практики. 2001. № 6. С. 199-203.
2. Богатирьов І.Г. Виправні роботи як вид покарань: кримінальні, кримінологічні та кримінально-виконавчі проблеми. Київ : МП «Леся», 2002. 139 с.
3. Богатирьов І.Г., Халимон С.І. Кримінально-виконавча інспекція як суб'єкт запобігання злочинам : монографія. Харків : Харків юрид., 2009. 320 с.
4. Вартилецька І.А. Примусові роботи в системі кримінальних покарань: Історія та сучасність. Матеріали науково-практичної конференції, Київ, 25-26 травня 1995 р. Київ : РВВ КІВС при УАВС, 1996. С. 124-130.
5. Вербенський М.Г. Покарання, не пов'язані з позбавленням волі : загальна характеристика і проблеми застосування. Новий Кримінальний кодекс України : Питання застосування і вивчення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 25-26 жовтня 2001 р. / В.В. Сташис (гол. ред.) та ін. Київ ; Харків : Юрінком-Інтер, 2002. С. 86-89.
6. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV (редакція станом на 16 липня
2020 р.).
7. Про пробацію : Закон України від 5 лютого 2015 р. № 160-VIII.
8. Конституція України : Закон від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
9. Кримінальний кодекс України : Закон від 5 квітня 2001 р. № 2341-III (редакція станом на 3 липня 2020 р.)
10. Кримінальні покарання в Україні : статистичний огляд / уклад. : О.П. Букалов, М.М. Мінаєв, І.С. Яковець. Донецьк : Донец. меморіал, 2007. 36 с.
11. Конвенція про примусову чи обов'язкову працю № 29. Генеральна Конференція Міжнародної організації праці 1956 р.
12. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Рим. 04.11.1950.
13. Конвенція про скасування примусової праці № 105 1930 р.
14. Ткачова О.В. Виконання покарань у виді виправних і громадських робіт : монографія. Харків : Право, 2010. 192 с. ISBN 978-966-458-210-7.
Опубліковано
2020-09-22