Загальносоціальні економічні та культурні гарантії конституційно-правового статусу українського народу

  • О. А. Колодій
Ключові слова: публічна влада, конституційні гарантії, соціально-економічні гарантії, культурні гарантії, правосуб'єктність, український народ, конституційно-правовий статус

Анотація

Ґрунтуючись на зазначених визначеннях, можна констатувати, що загальносоціальні економічні гарантії конституційно-правового статусу українського народу - це система умов, засобів та способів забезпечення правового становища українського народу в національному суспільстві та державі, серед інших народів, закордонних суспільств та держав, міжнародних об'єднань, що функціонують у сфері економіки.

Найбільш важливими загальносоціальними економічними гарантіями конституційно-правового статусу українського народу варто визнавати загальнонародну та приватну власність, змішану економічну систему, свободу економічної діяльності.

Автором визначено, що ефективності забезпечення права власності українського народу як загаль-носоціальної економічної гарантії конституційно-правового статусу українського народу завдає істотної шкоди ототожнення права власності українського народу із правом державної та комунальної власності.

Стверджується, що перевагами ринкової економіки є те, що вона забезпечує рівноправність різних форм власності, економічну ініціативу, свободу підприємницької діяльності, вільну конкуренцію, договірні відносини між суб'єктами господарювання, обмежене втручання держави в господарську діяльність тощо. Проте із зазначених визначень стає також зрозумілим, що вона не здатна забезпечити соціально-економічні гарантії для соціальних суб'єктів, справедливий розподіл суспільних благ, рівність різноманітних соціальних статусів.

Доведено, що свобода економічної діяльності як загальносоціальна економічна гарантія конституційно-правового статусу українського народу означає можливість формувати свою економічну політику, економічну стратегію та тактику, впроваджувати їх у життя, реалізовувати основні економічні функції, налагоджувати економічні відносини з іншими країнами, керуватись економічними інтересами українського народу.

До економічних загальносоціальних гарантій конституційно-правового статусу українського народу варто віднести загальнонародну та приватну власність, змішану економічну систему, свободу економічної діяльності, а до культурних - розвиток національної культури та культури корінних народів і національних меншин, охорону культурної спадщини, розвиток і функціонування української мови.

Посилання

1. Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10-ти т. / відп. ред. : Ю.І. Римаренко та ін. Київ : Концерн «Видавничий дім «Ін Юре»», 2005. Т. ІІ : Права людини у контексті поліцейської діяльності. 1224 с.
2. Магновський І.Й. Гарантії прав і свобод людини та громадянина у праві України (теорети-ко-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2003. 20 с.
3. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
4. Іванов С.О., Сніцар І.В. Особливості здійснення права власності Українського народу органами державної влади. Захист права власності Українського народу: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід для України : матеріали І Щорічної міжнародної науково-практичної конференції, 22 вересня 2016 р. Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. 226 с.
5. Ринкова економіка. Вікіпедія : вільна енциклопедія. URL: Шр8://ик.\уікіресІіа.огд/\уікі/Рин-кова_економіка.
6. Юридична енциклопедія : у 6-ти т. / редкол. : Ю.С. Шемшученко (гол. редкол.) та ін. Київ : Укр. енцикл., 1998. Т. 5 : П - С. 2003. 736 с.
7. Про культуру : Закон України від 14 грудня 2010 р. № 2778-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 24. Ст. 168.
8. Про охорону культурної спадщини : Закон України від 8 червня 2000 р. № 1805-III. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 39. Ст. 333.
9. Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей : Закон України від 21 вересня 1999 р. № 1068-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 48. Ст. 405.
10. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3688-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 34.
11. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 36.
12. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень ст. 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови) від 14 грудня 1999 р. № 10-рп/99, справа № 1-6/99. Офіційний вісник України. 2000. № 4. Ст. 125.
13. Про забезпечення функціонування української мови як державної : Закон України від 25 квітня 2019 р. № 2704-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 21. Ст. 81.
Опубліковано
2020-09-22