Генезис розвитку діяльності приватного виконавця як суб'єкта примусового виконання судових рішень та рішень інших органів

  • М. Є. Кисельов
Ключові слова: примусове виконання, приватний виконавець, державний виконавець, виконавче провадження, судова реформа

Анотація

Запропоновано еволюцію правового регулювання діяльності приватних виконавців поділити на такі періоди: I. Період княжої доби (Х-XVH століття), характерним було таке: 1) відсутність єдиного підходу до назви осіб, що виконують судові рішення, зокрема: «пристав», «судовий виконавець», «ябедник», «чолобитник», «дитячий»; 2) делегування частки повноважень щодо виконання рішень суддів; 3) обиралися із числа звичайних громадян суддями, шефеннами, а не князями; 4) виконувалися лише судові рішення; 5) не мали права застосувати примус у цілях виконання своїх обов'язків; 6) були підконтрольними судді. ІІ. Імператорський період (XVII-XIX століття), характеризується такими рисами: 1) відбувається тотальне нівелювання ролі та функцій недержавних виконавців; 2) утворюються офіційні посади судових приставів, тобто осіб, які перебували вже на державній службі, до того ж такі пристави поділялися на групи: 1) судові пристави - виконували лише рішення судів; 2) пристави, які виконували рішення імператора; 3) недержавні пристави - виконували другорядну, допоміжну функцію. ІІІ. Радянський період (ХІХ-ХХ століття), наступив період розбалансовано-сті системи інституту примусового виконання судових та рішень інших органів. Судових виконавців призначають народні комісаріати через краєві і обласні ради депутатів трудящих, а пізніше Міністерство юстиції союзної чи автономної республіки. Знову ж таки спостерігається одновекторність спрямування їх на виконання лише рішень суддів. Немає законодавчо визначеного поділу виконавців на державні та недержавні. LV. Сучасний період - чітке, нормативно визначене розмежування інститутів державного виконавця та приватного виконавця.

Визначено, що в Україні діє змішана модель примусового виконання судових та інших юрисдик-ційних рішень є невід'ємною частиною реформи судової системи. Інститут приватних виконавців зазнав трансформаційних перетворень, які виявлялися не лише у зміні підпорядкування, а й в офіційному визнанні їхнього правового статусу.

Посилання

1. Кравцов Д.И., Бусыгина О.С. Становление и развитие института судебных приставов в России. Право и социальные отношения. Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского государственного аграрного университета. 2018. № 2. С. 84-95.
2. Гончаренко В.Д., Рогожин А.Й., Святоцький О.Д. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник для юридичних вищих навчальних закладів і факультетів : у 2-х т. / за заг. ред. В.Д. Гончаренка. Київ : Ін Юре, 1998. Т. 1. 504 с.
3. Пащук А.Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в XVII-XVIII ст., 1648-1782. Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1967. 179 с.
4. Саксонское зерцало. Земское право. Кн. третья. Перев. Л.И. Дембо. Москва : Наука. 1985. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/XIII/Sachsenspiegel/frametext3.htm.
5. Статут Великого князівства Литовського 1529 р. URL: http://www.vostlit.info/Texts/ Dokumenty/Litva/XVI/1520-1540/Statut1529/pred.phtml?id=2269.
6. Марченко М.Г. Становлення приватного виконавця в Україні. Підприємство, господарство і право. 2016. № 4. С. 25-29.
7. Скомороха Л.В. Державна виконавча служба: Історія і сучасність. Право України. 2002.
№ 8. С. 94-98.
8. Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 г. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1961. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm.
9. Дубровин Н. История войны и владычества русских на Кавказе. Георгиевский трактат. URL: https://books.google.com.ua/books?id=YHmGDwAAQBAJ&pg=PT988&lpg=PT988&dq=истори-я+частных+исполнителей&source=bl&ots=Pp9rrS4_ig&sig=ACfU3U0XVbxN9M24iXPrlbJKpyx4iV OMCg&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiBp-vk8vLpAhVp_CoKHf3fBnsQ6AEwBnoECAgQAQ#v=onepage &q=история%20частных%20исполнителей&f=false.
10. Судебная реформа Александра ІІ. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Судебная_реформа_ Александра_П#Судебные_приставы.
Опубліковано
2020-09-22