Відповідальність вітчима, мачухи як презумпція сімейного права

  • А. Л. Калінюк
Ключові слова: вітчим, мачуха, пасинок, падчерка, права на виховання, обов'язки з виховання, санкції відповідальності

Анотація

У статті розглянуто загальнотеоретичні положення щодо існування правових презумпцій та підкреслено, що сучасна юриспруденція, незважаючи на свою багаторічну історію, не може позбутися від деяких спірних моментів у правозастосовній практиці, не звернувшись до їх застосування. Автором здійснено аналіз поняття «правова презумпція», докладно розглянуто зазначені в юридичній літературі основні підходи щодо сутності юридичної природи правових презумпцій. Автором підтримується висновок, згідно з яким презумпції ефективно впливають на суспільні відносини після їх закріплення у нормах права, у результаті узагальнення суспільної практики щодо вирішення життєвих ситуацій. Звернено увагу на те, що правові презумпції набувають формалізованого, загальнообов'язкового характеру, а їх порушення або неправильне використання спричиняє застосування санкцій.

У статті виділено два види презумпцій, які мають місце в сімейному праві. Це легальні та фактичні презумпції. Легальні презумпції - це припущення, які закріплені нормами права прямо чи побічно (презумпція батьківства - чоловік, який перебуває у шлюбі з матір'ю дитини, автоматично визначається батьком народженої нею дитини). Фактичні презумпції - це припущення, засновані на розумних підставах та життєвому досвіді, які не закріплені в нормативно-правових актах, через що не мають юридичного значення. Доведено, що виховання вітчимом, мачухою пасинка. падчерки ґрунтується на законній презумпції, так би мовити, компенсації окремими фізичними особами прав і обов'язків щодо неповнолітніх дітей, які рідні батьки дитини через різні обставини не виконують.

Автором наголошено, що держава, коли наділяє батьків або осіб, що їх замінюють (вітчим, мачуха), правами й обов'язками щодо неповнолітніх дітей, припускає, що всі особи, задіяні у процесі виховання, будуть належним чином їх виконувати. Обґрунтовується можливість притягнення вітчима, мачухи до відповідальності за порушення сімейних прав дитини.

Посилання

1. Борщева Е.Л. Правовые презумпции в теории права. Вестник Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь. 2012. № 1 (23). С. 127-133.
2. Ляшенко Р.Д. Презумпції у праві: питання теорії і практики : дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2011. 234 с.
3. Брюхина Е.Р. Правовые фикции и презумпции в семейном праве. Право и практика. 2015. № 1 (14). С. 102-108.
4. Никиташина Н.А. Юридические предположения в механизме правового регулирования (правовые презумпции и фикции) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Абакан, 2004.
5. Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14. Москва, 2001.
6. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / под ред. М.Ю. Тихомирова. 5-е изд., доп и перераб. Москва, 2001.
7. Поленина С.В. Презумпции в семейном праве: тенденции развития. Юридическая техника. 2010. № 4. С. 460-462.
8. Веденеев Е.Ю. Роль презумпций в гражданском праве, арбитражном гражданском судопроизводстве. Государство и право. 1998. № 2.
9. Про охорону дитинства : Закон України від 26 квітня 2001 р. № 2402-III. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14 (дата звернення: 20.06.2020).
10. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. № 2947-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2002. № № 21-22. Ст. 135.
11. Мироненко В.П. Межі здійснення батьківських прав. Юридична наука. 2012. № 5. С. 59-65.
12. Короткова Л.П. Регламентация обязанностей отчима по воспитанию пасынков. Правоведение. 1987. № 2. С. 65-67.
Опубліковано
2020-09-22