Запровадження кандидатського резерву на державній службі

  • І. І. Задоя
Ключові слова: державна служба, державний службовець, кандидатський резерв, кадровий резерв, конкурс

Анотація

У статті досліджено сутність поняття «кандидатський резерв» та, з урахуванням характеристик кандидатського резерву, що описуються в законодавстві, визначено, що кандидатський резерв на державній службі є інформаційною системою (базою), яка містить відомості про: 1) осіб, які претендують на зайняття посад державної служби й успішно пройшли всі етапи оцінювання під час конкурсного відбору, але не стали його переможцями; 2) результати проведення оцінювання професійних компетентностей таких кандидатів; 3) оголошені конкурси на посади державної служби, може використовуватись як кадровими службами, так і кандидатами на посади державної служби.

З'ясовано, що метою запровадження кандидатського резерву на державній службі є активне та широке залучення кандидатів для зайняття посад державної служби, що відповідають законодавчо визначеним вимогам професійної компетентності.

Визначено переваги кандидатського резерву, що полягають в автоматичному запрошенні кандидата на зайняття посади на державній службі до участі в конкурсах на інші посади державної служби, якщо його професійна компетентність відповідатиме вимогам до таких посад; можливості самостійного використання кандидатом інформаційної системи (бази) кандидатського резерву для пошуку і підбору посад, на які оголошено конкурс; відсутності необхідності подання на новий конкурс інформації, передбаченої законодавством тощо.

Досліджено, що можливим недоліком запровадження інституту кандидатського резерву є відсутність у кандидатів на посади державної служби досвіду роботи на державній службі.

Визначено, що підставою для зарахування осіб до кандидатського резерву є успішне проходження такими особами всіх етапів оцінювання під час конкурсного відбору на зайняття посад державної служби, але невизначення їх переможцями конкурсу.

Встановлено максимальну кількість осіб, інформацію про яких буде включено до кандидатського резерву за результатами конкурсного відбору, що становитиме п'ять осіб.

З'ясовано, що забезпечити функціонування інформаційної системи кандидатського резерву має Національне агентство України з питань державної служби.

Досліджено, що поняття «кандидатський резерв» не є тотожним поняттю «кадровий резерв», що використовувався досить тривалий час в Україні та зарекомендував себе як неефективний і такий, що дозволяє «обходити» конкурсну процедуру під час просування по службі, і був скасований.

Посилання

1. Законопроєкт про резерви у держслужбі пропонують схвалити у цілому. URL: https://ukrainepravo.com/news/ukraine/zakonoproyekt-pro-rezervy-u-derzhsluzhbi-proponuyut-skhvalyty-u-tsilomu/ (дата звернення: 09.07.2020).
2. Пояснювальна записка до проєкту закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо кандидатського резерву». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=68851 (дата звернення: 14.07.2020).
3. Прийнято Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо кандидатського резерву» URL: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/195418.html (дата звернення: 14.07.2020).
4. Тлумачний словник української мови. URL: https://eslovnyk.com/%D1%80%D0%B5%D0%B 7%D0%B5%D1%80%D0%B2 (дата звернення: 09.07.2020).
5. Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n290 (дата звернення: 09.07.2020).
6. Кадровий резерв - нові можливості для кандидатів на посади держслужби. URL: https://www.kadrovik01.com.ua/news/4451-dopomoga-po-chastkovomu-bezrobttyu-dopomaga-robotodavtsyam-ne-zvlnyati-pratsvnikv-pd-chas (дата звернення: 09.07.2020).
7. Про державну службу : Закон України від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3723-12#Text (дата звернення: 09.07.2020).
8. Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 199. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/199-2001-%D0%BF#Text (дата звернення: 09.07.2020).
9. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 465. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-2016-%D0%BF#Text (дата звернення: 09.07.2020).
10. Акімов О.О. Правові аспекти формування кадрового резерву державної служби.
URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2014-01(11)/16.pdf.
11. Мостовий Г.І., Бабаєв В.Ю. Формування штатного кадрового резерву як перспективний напрям забезпечення державної служби кадрами нової генерації. Вісник Національної академії державного управління. 2010. Вип. 3(34). С. 239-246.
12. О государственной гражданской службе Российской Федерации : Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/21210/page/1 (дата звернення: 13.07.2020).
13. Липовська С. Кандидатський резерв та резерв державних службовців - це різні поняття. URL: https://uplan.org.ua/kandydatskyi-rezerv-ta-rezerv-derzhavnykh-sluzhbovtsiv-tse-rizni-poniattia/ (дата звернення: 09.07.2020).
Опубліковано
2020-09-22