Кримінальна відповідальність за злочини проти інтересів сім'ї у країнах, що належать до романо-германської правової сім'ї

  • І. Р. Данільченко
Ключові слова: злочин, насильство в сім'ї, законодавство, сім'я, сімейні відносини, кримінально-правова охорона сім'ї, сімейне життя

Анотація

Сім'я як соціальний інститут відіграє особливу роль у становленні та розвитку особистості кожної людини, а також суспільства загалом. Від благополуччя сім'ї, її міцності залежить соціальний прогрес суспільства, чисельність і якість населення. Саме в родині закладаються основні моральні, культурні цінності людини і норми поведінки. Сім'я, як будь-яке соціальне середовище, повинна перебувати в області державно-правового регулювання. Необхідність державної підтримки та захисту сім'ї визнається на загальносвітовому рівні, що свідчить про високий статус даного соціального інституту. Так, у частині 3 статті 16 Загальної декларації прав людини, ухваленої Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 10 грудня 1948 року, говориться про те, що «сім'я є природним і основним осередком суспільства і має право на захист із боку суспільства і держави».

В Україні регулювання й охорона сімейних відносин здійснюються також у рамках сімейного, цивільного, житлового, інших галузей права, які спрямовані на забезпечення її функціонування і надання стабільності. У свою чергу, безпосередня охорона інтересів сім'ї від найбільш суспільно небезпечних посягань, які можуть завдати їй істотної шкоди, забезпечується кримінальним законодавством, без якого захист інтересів даного інституту не може бути визнаний повноцінним.

Аналіз закордонного кримінального законодавства свідчить про наявність загальних підходів до охорони інтересів сім'ї та неповнолітніх і про національну специфіку законотворчого процесу та правозастосовної практики різних країн, які залежать від соціально-економічних, культурно-моральних, політико-правових та цілої низки інших чинників. Однак це не заважає зробити висновок про те, що норми Кримінального кодексу України в області охорони інтересів сім'ї та неповнолітніх загалом відповідають вимогам міжнародних стандартів і відображають загальний напрям сучасних правових тенденцій.

Посилання

1. Маликов М.Г. Проблемы преступности в семье. Следователь. 2006. № 5. С. 51-52
2. Чугунова М.В. Сравнительно-правовой анализ уголовной охраны интересов семьи и несовершеннолетних в законодательстве зарубежный стран. Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 35. С. 73-75.
3. Туляков В.О. Профілактика насильства в сім'ї: проблеми і перспективи. Актуальні проблеми держави і права. 2003. Вип. 18. С. 764-769.
4. Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права. Очерки сравнительного права. Москва, 1981. С. 38.
5. Дзуцев И.К. Совершенствование практики применения уголовно-правовых норм о защите семьи и детства. Москва, 2009. С. 19.
6. Уголовный кодекс Франции, в ред. от 9 апреля 2020 г. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/ affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719 .
7. Никульченкова Е.В. Посягательства на личную неприкосновенность несовершеннолетних: криминологическая характеристика и противодействие : дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2008. С. 17.
8. Коршунова Е.А. Уголовно-правовой анализ преступлений против семьи и несовершеннолетних в зарубежных странах. Инновационная наука: прошлое, настоящее, будущее : сборник статей Международной научно-практической конференции. Уфа, 2016. Ч. 3. С. 79-80.
9. Кримінальний кодекс ФРН, у ред. від 1 березня 2020 р. URL: http://www.gesetze-iminternet.de/ stgb/.
10. Пономарев П.Г., Ильяшенко А.Н. Уголовно-правовые средства защиты интересов семьи: зарубежный опыт. Уголовное право. 2002. № 4. С. 35.
11. Уголовный кодекс Испании, в ред. от 28 октября 2019 г. URL: http://noticias.juridicas.com/ base_datos/Penal/lo10-1995.html.
12. УК Швейцарии. Пер. с нем., предисл. А.В. Серебренниковой. Москва, 2000.
Опубліковано
2020-09-22