Науковий дискурс щодо місця передачі речі в механізмі договірного переходу права власності

  • М. М. Гудима
Ключові слова: передача речі, договір, перехід права власності, абстрактна та каузальна моделі переходу речового права за договором, речовий договір

Анотація

Наукова публікація присвячена правовому аналізу значення передачі речі в руслі теоретичного вчення про юридичні факти, дослідженню її місця в механізмі договірного переходу права власності. У статті формулюється відповідь на запитання: чи може договір слугувати самостійним юридичним фактом, що веде до переходу права власності, чи потрібна ще й передача речі, тобто необхідний цілий юридичний склад для настання відповідних правових наслідків. У публікації аналізуються категорії «розпорядчий правочин» та «речовий правочин», наводиться критика підходу щодо самостійності останнього як юридичного факту, що здатен спричинити перехід права власності. Розглянуті сутнісні особливості та проблеми застосування в цивілістиці абстрактної та каузальної моделей переходу речових прав за договором. Висловлені аргументи критики абстрактної моделі передачі речі, виявлені у практичній площині її реалізації, обґрунтовано виваженість законодавчого підходу щодо підтримки каузальної моделі переходу речових прав за договором. У роботі вирішується питання щодо самостійності правочину передачі речі в механізмі переходу права власності чи іншого речового права у ключі аналізу особливостей реальних та консенсуальних договорів. Сформульовано висновок, що в консенсу-альному договорі передача речі становить виконання обов'язку, передбаченого договором, а для реального договору передача речі є невід'ємним елементом фактичного складу самого договору, без якої він уважатиметься неукладеним, тобто таким, що не існував, не відбувся. Для реального договору передачу речі варто розглядати не як самостійну та відірвану від правової підстави дію, здатну спричинити перехід речового права, а як елемент юридичного факту - договору, що тільки разом з останнім здатна спричинити перехід права власності. Відзначено, що передача речі не тотожна передачі права власності, для останньої зазвичай потрібний і обопільний намір, причому такий, що збігається, тобто укладення договору. Обґрунтовано, що договір є самостійним юридичним фактом, що здатен спричинити перехід права власності чи іншого речового права, хоча сам може мати складну структуру, елементами якої можуть виступати передача речі чи інші фактичні дії.

Посилання

1. Калаур І.Р. Цивільно-правовий договір як підстава виникнення права власності юридичної особи : автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Львів, 2004. 20 с.
2. Мейер Д.И. Русское гражданское право -х : в 2 ч. Москва : Статут, 1997. Ч. 2. 455 с.
3. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Москва, 1995. 556 с.
4. Вонороніна Н.В. Підстави та способи набуття права власності. Актуальні проблеми держави і права. 2010. Вип. 53. С. 179-185.
5. Черерпахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. Москва : Госюриздат, 1962. 162 с.
6. Бердников В.В. Распорядительная сделка как способ изменения имущественно-правового положения лица. Законодательство. 2002. № 2. С. 16-22.
7. Шимон С.І. Відчуження майнового права та концепт речового (розпорядчого) правочину в цивільному праві. Форум права. 2011. № 2. С. 1048-1054.
8. Capelle K.-H. Bürgerliches Recht. Sachenrecht. Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler. Wiesbaden, 1963. 145 p.
9. Римское частное право : учебник / под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. Москва : Юристъ. 2004. 314 с.
10. Савиньи Ф.К. Обязательственное право. Пер. с нем. В. Фукс, Н. Мандро. Москва, 1876. 620 с.
11. Пухта Г.Ф. Курс римского гражданского права. Пер. с нем. Москва, 1874. Т. 1. 550 с.
12. Ефимов В. В. Догма римского права : учебный курс. Санкт-Петербург : Кн. маг. А.Ф. Цинзер-линга, б. Мелье и Ко, 1901. 640 с.
13. Церковников М.А. Признание договора незаключенным. Когда суд сохранит договорные отношения. Арбитражная практика. 2014. № 5. С. 20-28.
14. Грачев В.В. Правовая природа традиции. Сборник статей к 55-летию Е.А. Крашенинникова : сборник научных трудов. Ярославль : ЯрГУ, 2006. С. 16-35.
15. Харченко Г.Г. Перехід речових прав за договором (каузальна та абстрактна моделі). Підприємництво, господарство і право. 2019. № 1. С. 45-49.
16. Savigny F.K. von. System des heutigen r mischen Rechts. 2. Ausg. Darmstadt : Gentner, 1956. 540 s.
17. Варул П.А. Волеизъявление и сделка. Сборник статей к 55-летию ЕА. Крашенинникова : сборник научных трудов. Ярославль : ЯрГУ, 2006. С. 7-15.
18. Яворська О.С. Реальні договори в цивільному праві України. Актуальні проблеми держави і
права. 2013. Вип. 70. С. 169-175.
19. Полченко С.С. Неукладений договір за законодавством України. 2010. № 4. С. 736-740.
20. Титов Е.В. О понятии юридического поступка в гражданском праве. Реализация и защита гражданских прав и законных интересов граждан и юридических лиц в свете реформирования гражданского законодательства Российский Федерации : материалы Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск : Изд-во ИГУ, 2014. С. 151-156.
21. Спесівцев Д.С. Передача нерухомої речі як юридичний факт. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2016. № 22. С. 126-128.
Опубліковано
2020-09-22