Адміністративні правовідносини у соціальній сфері

  • Н. В. Галіцина
Ключові слова: соціальна сфера, адміністративні правовідносини, механізм адміністративно-правового регулювання, соціальний захист

Анотація

У статті визначено, що адміністративні правовідносини в соціальній сфері необхідно розуміти як владно-підпорядковуючі відносини, що мають примусовий і позапримусовий характер, виникають, змінюються та припиняються з метою захисту публічного інтересу під час здійснення соціального захисту з надання безповоротних виплат (субвенції, субсидії, дотації, пільги і компенсації) та відповідних соціальних послуг, а приватними є відносини з надання позик, кредитування й інвестування публічною адміністрацією чи іншими уповноваженими суб'єктами публічного чи приватного права.

Встановлено специфічні риси адміністративних правовідносин у соціальній сфері: передусім мають правову форму; через матеріальні норми соціального права втілюється специфіка процедурно-охоронних відносин, які мають похідний характер щодо матеріальних відносин із соціального захисту та надання соціальних послуг та є відносно самостійними під час встановлення «негативних» юридичних фактів (відсутність підстав чи умов для надання конкретного виду соціального захисту); мають складний характер (на основі кількох процедурних правовідносин реалізується конкретне матеріальне право в соціальному праві); орієнтуються на задоволення втіленого в нормах матеріального права публічного соціального інтересу людини як споживача соціальних послуг; відзначаються стадійністю.

З'ясовано, що через публічні (адміністративно-правові) відносини розширюється природне конституційне право на соціальний захист, але водночас до правового становища споживача соціальних послуг додаються ті соціальні блага, яких ця конкретна людина або не мала взагалі, або мала в обсязі, меншому за мінімальні соціальні стандарти, а приватні відносини дають змогу практично втілити природні права такої особи на отримання соціальної допомоги, яка відшкодовується потім державі. Орієнтиром водночас постає спрямованість людської волі (формальний вимір) на отримання блага, задоволення конкретного інтересу (матеріальний вимір).

Для повноцінного розмежування публічних і приватних відносин у сфері соціального захисту запропоновано враховувати особливості елементів цих правовідносин, панівні форми захисту й інтерес, який діє в цій галузі. Водночас досліджено наявні теорії їх розмежування з урахуванням практики публічної адміністрації й адміністративних судів: теорію субординації (теорія влади - підпорядкування), яка застосовується для первинної детермінації статусу, особливостей реалізації компетенції публічної адміністрації, визначення правової природи спору / конфлікту між учасниками адміністративних правовідносин, насамперед конкретною особою та державою в особі її уповноважених органів; спеціально-правову теорію в частині того, що спочатку необхідно встановити, яка саме правова норма застосовується під час здійснення соціального захисту (це має бути чітко визначена конкретна правова норма), а потім перевірити, чи є вона публічно-правовою; багатоступеневу теорію для складних правовідносин, тобто таких, що обтяжені публічними і приватними елементами.

Посилання

1. Толстой Ю. К теории правоотношения. Леинград : Изд-во Ленинградск. ун-та, 1959. 88 с.
2. Халфина Р. Общее учение о правоотношении. Москва : Юрид. лит., 1974. 351 с.
3. Афанасьєв К. Сучасний формат адміністративних правовідносин. Право України. 2008. № 11. С. 20-26.
4. Харитонова О. Адміністративно-правові відносини : концептуальні засади та правова природа : автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 2004. 36 с.
5. Сташків Б. Процедурні правовідносини у сфері соціального забезпечення: поняття, структура, види. Підприємництво, господарство і право. 2003. № 12. С. 95-98.
6. Погребной И. Общетеоретические проблемы производства в юридическом процессе : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Харьков, 1982. 214 с.
7. Лазур Я. Загальні проблеми дослідження правовідносин у сфері адміністративно-правового забезпечення реалізації прав і свобод громадян. Публічне право. 2011. № 2. С. 33-39.
8. Загальна теорія держави і права / за ред. В. Копєйчикова. Київ : Юрінком, 1997. 320 с.
9. Теория государства и права / под ред. Н. Матузова, А. Малько. Москва : Юрист, 1997. 742 с.
10. Явич Л. Право и общественные отношения. Москва : Юрид. лит., 1971. 152 с.
11. Исаков В. Фактический состав в механизме правового регулирования. Саратов : Изд-во Сара-товск. ун-та, 1980. 128 с.
12. Дудин А. Диалектика правоотношения. Саратов : Изд-во Саратовского. ун-та, 1983. 121 с.
13. Теория государства и права : учебник / под ред. В. Корельского, В. Перевалова. Москва :
Норма, 2002. 616 с.
14. Дудин А. Объект правоотношения. Саратов : Изд-во Саратовского. ун-та, 1980. 81 с.
15. Стичинський Б. Право соціального забезпечення : проблеми становлення і розвитку. Право
України. 2002. № 6. С. 85-90.
16. Покровский И. Основные проблемы гражданского права. 3-е изд., стереотип. Москва : Статут, 2001. 352 с.
17. Еллинек Г. Общее учение о государстве. Санкт-Петербург : Юридический центр «Пресс», 2004. 752 с.
18. Харитонова О. Поняття і ознаки публічних правовідносин. Вісник Академії правових наук України. 2000. № 1 (28). С. 36-46.
19. Банчук О. Підстави розмежування публічного та приватного права в Україні. Публічне право. 2011. № 2. C. 143-151.
20. Мельник Р., Бевзенко В. Загальне адміністративне право : навчальний посібник / за заг. ред. Р. Мельника. Київ : Ваіте, 2014. 376 с.
21. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 17 березня 2015 р. у справі № К/800/33395/13. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/43308522 (дата звернення: 20.08.2020).
22. Постанова Верховного Суду України від 31 жовтня 2011 р. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/19848635 (дата звернення: 20.08.2020).
23. Постанова Верховного Суду України від 8 липня 2014 р. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/39891909 (дата звернення: 20.08.2020).
24. Ухвала Верховного Суду України від 18 червня 2010 р. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/10132904 (дата звернення: 20.08.202).
25. Ухвала Верховного Суду України від 28 січня 2009 р. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/2936475 (дата звернення: 20.08.2020).
26. Ухвала Верховного Суду України від 10 лютого 2010 р. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/8038718 (дата звернення: 20.08.2020).
27. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text (дата звернення: 20.08.2020).
Опубліковано
2020-09-22