ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ТА СУДОВА ВЛАДА: ОСНОВНІ ФОРМИ ТА ПРАВОВІ ЗАСОБИ ВЗАЄМОДІЇ

  • Н. О. Малишкіна
Ключові слова: поділ влади, система стримувань і противаг, гарантії системи стримувань і противаг, взаємодія вищих органів влади, Президент України, судова влада, форми взаємодії, правові засоби взаємодії

Анотація

У статті визначено місце Президента України у системі вищих органів державної влади в Укра-
їні. Проаналізовані різні аспекти взаємодії судової гілки влади з Президентом України. Зроблено
висновок, що на практиці важливий не лише розподіл повноважень вищих органів державної влади
задля досягнення цілей, визначених у Конституції України, а й їх безпосередня взаємодія між собою,
яка з необхідністю відбувається у чітко визначених правових формах із застосуванням відповідних
правових засобів. Наявність будь-якого політичного впливу з боку Президента України та інших
вищих органів державної влади, недотримання основних принципів права в діяльності судової гіл-
ки влади веде до несправедливого розгляду виникаючих конфліктів. Реальним запобіжником таких
ситуацій виступають чинні гарантії функціонування судової гілки влади у взаєминах насамперед з
Президентом України та іншими вищими органами державної влади в Україні.

Посилання

1. Конституція України: станом на 25 серп. 2017 р.: відп. офіц. тексту. Харків : ППФ «Полігра-
фіст», 2017. 64 с.
2. Серьогіна С.Г. Президент України у механізмі забезпечення прав і свобод людини і грома-
дянина. Права людини і правова держава (до 50-ї річниці Загальної декларації прав людини) : тези
доповідей та наукових повідомлень наук. конф. проф.-викл. складу (м. Харків, 10–11 грудня 1998 р.).
Харків, 1998. С. 20–22.
3. Цвік М., Процюк І. Про державно-правову природу влади Президента України в системі розпо-
ділу влад. Вісник Академії правових наук України. 1999. № 1(16). С. 51–61.
4. Мишин А.А. Государственное право США : монография. Москва : Наука, 1976. 205 с.
5. Чиркин В.Е. Глава государства. Сравнительно-правовое исследование : монография. Москва :
Норма: Инфра-М. 2010. 240 с.
6. Чиркин В.Е., Ковлер А.И., Юдин Ю.А. Сравнительное конституционное право : монография.
Москва : Издательская фирма «Манускрипт», 1996. 729 с.
7. Гринюк Р.Ф. Судова влада як фундаментальний чинник становлення правової держави
в Україні. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2005. № 2. С. 27–36.
8. Батова С.А. Судебная система России : учебное пособие. Москва : Дело, 2000. 336 с.
9. Летнянчин Л.І. Конституційна судова реформа: проблеми та перспективи. Вісник Національ-
ної академії правових наук України. 2016. № 3 (86). С. 194–203.Актуальні проблеми держави і права
10. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. Дата оновлення:
05.08.2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/print.
11. Зозуля О.І. Конституційне регулювання правового статусу Президента України як глави дер-
жави. Університетські наукові записки. 2009. №1. С. 42–48.
12. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) : проект Закону від 25.11.2015 р.
№ 3524. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57209.
13. Волощук О.Т. Повноваження Президента України щодо судової влади. Науковий вісник
Чернівецького університету. 2011. Вип. № 578. С. 46–50.
Опубліковано
2019-12-19