Поняття та зміст адміністративних правовідносин у сфері транспорту

  • Р. С. Агакарян
Ключові слова: сфера транспорту, адміністративне право, транспортне право, державне управління, управління органів місцевого самоврядування, адміністративні послуги, особливості адміністративно-правових відносин у сфері транспорту

Анотація

У статті проаналізовані адміністративні правовідносини у сфері транспорту, визначено їх поняття. Публічні відносини у сфері транспорту є відносинами, що являють собою частину предмета адміністративного права. Показана відмінність адміністрування від державного управління та муніципального управління, які є основою предмета адміністративно-правового регулювання як інституту транспортного права. З визначень, які даються вітчизняними та закордонними вченими, проглядається, що в основі як адміністрування, так і публічного управління - саме державне управління і самоврядне (муніципальне) управління. Відзначено, що публічне, або державне та муніципальне, управління у сфері транспорту актуальне дотепер. Дана характеристика особливостей адміністративно-правових відносин у сфері транспорту. Адміністративно-правові відносини репрезентують юридичну форму в основному управлінських відносин і мають організаційний характер, що зумовлено організаційною сутністю публічного управління. Суб'єктами адміністративно-правових відносин у сфері транспорту виступають органи виконавчої влади і місцевого самоврядування, Міністерство інфраструктури, державні служби й агентства, до повноважень яких віднесено здійснення функцій управління відповідним видом, чи об'єктами транспорту, їх працівники (посадові особи), громадські організації, які виконують завдання щодо транспорту, трудові колективи транспортних підприємств та організацій, власники транспортних підприємств, пасажири, інші фізичні особи, які через деякі обставини потрапляють у сферу взаємин з іншими суб'єктами транспортного права. Але безпосередньою умовою виникнення адміністративно-правових відносин є участь у них органів або інших суб'єктів, наділених владними повноваженнями. Адміністративно правові відносини у сфері транспорту виникають за ініціативою будь-кого з їх учасників, але дуже часто згода іншої сторони на виникнення таких відносин не є обов'язковою. У низці адміністративних правовідносин їх об'єкт складний, це організаційно-майнові відносини, що включають поведінку їх суб'єктів і майно. Є також особливості врегулювання спорів в адміністративних правовідносинах транспортної сфери (відомче їх вирішення, вирішення у спеціалізованому адміністративному суді). У сфері транспорту відносини державного управління превалюють. Загалом же адміністративно-правові відносини цієї сфери можна поділити на такі групи, як: управлінські адміністративно-правові відносини, правовідносини надання адміністративних послуг, відносини адміністративної відповідальності.

Посилання

1. Теория государства и права / С. Алексеев и др. Москва : Норма - Инфра-М., 2000. 594 с.
2. Рабінович П. Основи загальної теорії права та держави : навчальний посібник. Харків : Консум, 2002. 160 с.
3. Основи держави і права України : підручник / за ред. В. Ординського, В. Грищука, М. Мацька. Київ : Знання, 2008. 583 с.
4. Загальна теорія держави і права : підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. Цвік та ін. ; за ред. М. Цвіка, О. Петришина. Харків : Право, 2009. 584 с.
5. Скакун О. Теорія держави і права : підручник. Пер. з рос. Харків : Консум, 2001. 656 с.
6. Конституція України (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
7. Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 4. Ст. 43.
8. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 33. Ст. 175.
9. Адміністративне право України: основні поняття : навчальний посібник / за заг. ред. І. Голосні-
ченка. Київ : ГАН, 2005. 232 с.
10. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / В. Галунько та ін. Київ : НДІПП, 2018. 452 с.
11. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник : у 2-х т. / ред. кол. : В. Авер'я-нов. Київ : Юридична думка, 2004. Т. 1 : Загальна частина. 584 с.
12. Босак О. Публічне управління як нова модель управління у державному секторі. URL: http://academy.gov.ua/ei/ej12/txts/10bozuds.pdf (дата звернення: 03.04.2020).
13. Про адміністративні послуги : Закон України від 6 вересня 2012 р. № 5203-VI. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 32. Ст. 409.
14. Положення про паспорт громадянина України : постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-XII, у редакції постанови Верховної Ради України від 23 липня 1992 р. № 717. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 37. Ст. 545.
15. Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» : постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. № 200. Урядовий кур'єр. 2014. № 118.
16. Кодекс УРСР про адміністративні правопорушення. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. Дод. до № 51. Ст. 1122.
17. Про автомобільний транспорт : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 22. Ст. 105.
18. Про третейський суд : Закону України від 11 травня 2004 р. № 1701-VI. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 35. Ст. 412.
Опубліковано
2020-09-22