РЕЧОВОПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

  • Г. В. Макаренко

Анотація

Учасники зобов’язання завжди зацікавлені у зменшенні ризику його невиконання. Тому сторони договірних відносин, як правило, самі прагнуть виконати зобов’язання і, у свою чергу, зацікавлені в тому, щоб не допустити порушень з боку іншого учасника (учасників) зобов’язання.
Однак практика свідчить про те, що договори не завжди виконуються належним чином. Через це учасники договірних відносин прагнуть створити такі умови, щоб стимулювати іншу сторону до виконання прийнятих нею на себе зобов’язань і забезпечити власну майнову сферу від втрат. Цим пояснюється значення створення в законодавстві та ефективного використання на практиці системи забезпечувальних засобів.

Посилання

1. Шкрум Т.С. Застава як речово–правовий спосіб забезпечення зобов’язань за законодавством України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 1996.
2. Пучковська І.Й. Застава нерухомості – спосіб забезпечення виконання зобов’язань: Автореф.дис. ... канд. юрид. наук. – Х., 1995.
3. Загорулько О.А. Заклад як речовий спосіб забезпечення виконання зобов’язань: Автореф.дис. ... канд. юрид. наук. – Х., 1997.
4. Гриджук Д.М., Олійник В.О. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. – К.:Оріяни, 2002.
5. Гелевей О.І. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’язання: Автореф. дис. ... канд.юрид. наук. – К., 2003.
6. Мальцев Д.О. Застава як спосіб забезпечення банківського кредиту за цивільним законодавством України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – О., 2005.
7. Єсіпова Л.О. Гарантія у цивільному праві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – О., 2005.
8. Михальнюк О.В. Цивільно*правове регулювання поруки: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.– К., 2006.
9. Пучковська І. Неустойка і завдаток як види забезпечення виконання зобов’язання та міри ци*вільно*правової відповідальності // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 1 (48).
10. Харитонов Є.О., Саніахметова Н.О. Цивільне право України – К.: Істина, 2003. – С. 388 – 389.
11. Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики. – М., 2002.
12. Брагинский М.И. К вопросу о соотношении вещных и обязательственных правоотношений //Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: Сб. памяти С.А. Хохлова/ Отв. ред. А.Л. Маковский. – М., 1998.
13. Хвостов. В.М. Система римского права: Учебник. – М.: Спарк, 1996.
14. Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 11. – Ст. 140.
15. Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 1. – Ст. 1.
16. Павлодский Е. Каким быть закону об ипотеке // Закон. – 1993. – № 3.
17. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения.
18. Сарбаш С.В. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств. – М.: Статут, 1998.
Опубліковано
2020-09-22