ФІДУЦІАРНИЙ ДОГОВІР У РИМСЬКОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

  • Н. М. Дихта
Ключові слова: римське приватне право

Анотація

У зв’язку з обраним курсом на входження України до Європейського співтовариства виникає необхідність визначення шляхів розвитку національного законодавства, переорієнтації його на загальнолюдські цінності та адаптації до європейського. У таких умовах особливу увагу необхідно звернути на галузі цивільного права, яке пов’язано з найбільшим колом учасників відносин. Особливим предметом дослідження та удосконалення національного законодавства є договір та зобов’язання, які він породжує. Договір привертав до себе увагу багатьох юристів та дослідників. Пояснюється це тим, що це питання тісно і нерозривно пов’язано з правом володіння в усіх його аспектах.

Посилання

1. Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для юрид. вузов и фак. – М.: НОРМА, 2000. –784 с.
2. Зуев А.Е. Фидуциарные правоотношения: международная практика и российское право/ Юрид. фак. СПб. гос. ун*та // Изв. высш. учеб. заведений. – 2003. – № 2. – (Сер.: Правоведение).
3. Майданик Р.А. Довірчі угоди в праві Стародавнього Риму: поняття, види, правова природа/ Київ. нац. ун*т ім. Т. Шевченка // Вісник: Юридичні науки. – 2000. – № 40.
4. Макарчук В.С. Основи римського приватного права: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2000. – 176 с.
5. Новицкий И.Б. Оновы римского гражданского права: Учебник для юрид. вузов / Москов. гос.ун*т им. М.В. Ломоносова; Рос. гос. архив древних актов. – М.: Зерцало, 2000. – 245 с.
6. Орач Є.М., Тищик Б.Й. Основи римського приватного права: Навч. посіб. – К.: ЮрінкомІнтер, 2000. – 237 с.
7. Підопригора О.А. Римське приватне право. – К.: Ін*Юре, 2001. – 440 с.
8. Пухан Иво, Поленак*Акимовская Мирьяна. Римское право. – М.: ИКД «Зерцало», 2003. –448 с.
9. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Римське право як підґрунтя сучасного права Європи // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. / Одес. нац. юрид. академія. – О., 2005. – № 24.
Опубліковано
2020-09-22