ДЕЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ ВИПАДКИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ЗА ЦК УКРАЇНИ

  • О. О. Боярський
Ключові слова: цивільний кодекс Україн

Анотація

Складовим елементом побудови в Україні правової демократичної держави є відображення на рівні закону надійного захисту прав людини і громадянина,відповідальності держави та її органів перед громадянами. Обов’язок держави захищати життя людини. У свою чергу, гарантією здійснення людиною права на життя і виконання відповідного обов’язку держави є правило ст. 56 Конституції України, де закріплене право кожного на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди,заподіяної незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб при Здійсненні ними своїх повноважень.

Посилання

1. Науково*практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відп. ред. О.В. Дзер (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Т. ІІ.
2. Цивільний кодекс України: Наук.*практ. коментар / За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. – К.: Істина, 2004.
3. Цивільне право України: Навч. посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозинська, С.Д. Русу та ін.; / Заред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наук. думка; Прецедент, 2004.
4. Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Є.О. Харитонова, О.М. Калітенко. – Х.:ТОВ «Одіссей», 2003.
Опубліковано
2020-09-22