ВИДИ ТА ЗМІСТ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ЩО ВИНИКАЛИ ВНАСЛІДОК БЕЗПІДСТАВНОГО ЗБАГАЧЕННЯ У КЛАСИЧНОМУ РИМСЬКОМУ ПРАВІ

  • Г. В. Пучкова
Ключові слова: класичне римське право

Анотація

Історія розвитку цивільно*правового інституту безпідставного збагачення свідчить про те, що рішення в цій сфері спочатку були фрагментарними і формулювалися в римському приватному праві на казуїстичних засадах. ДослідЖення підстав чинників та характеру таких трансформацій становить значний як теоретичний, так і практичний інтерес, оскільки дає змогу визначити тенденції розвитку зазначеного правового інституту в сучасних умовах. З цих причин доцільним є аналіз формування, поняття та характерних ознак інституту безпідставного збагачення в римському приватному праві з подальшим порівнянням їх з відповідними положеннями цивільного законодавства України,встановлення наявності або відсутності рецепції положень римського права,з’ясування чинників існування аналогічних рішень або відмови від запозичення накопиченого в цій галузі досвіду.

Посилання

1. Боголепов Н. Учебник истории римского права. – М., 1885.
2. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права / Под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. – М.:Зерцало, 2003.
3. Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для вузов / Под ред. В.С. Нерсесянца. – М.:ИНФРА*М*Норма, 1996.
4. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права: Учебник для вузов: Лекции. – М.: Зерцало, 2000.
5. Памятники римского права: Законы XII таблиц, Институции Гая, Дигесты Юстиниана. – М.:Зерцало, 1997.
6. Підопригора О.А. Римське приватне право: Підруч. для студ. юрид. вищих навч. закладів. –3*є вид., перероб. та доп. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.
7. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003.
8. Пухан Иво, Поленак*Акимовская Мирьяна. Римское право (базовый учебник) / Пер. с макед.В.А. Томсинова, Ю.В. Филиппова; Под ред. В.А. Томсинова. – М.: Зерцало, 1999.
9. Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. – М.: НовыйЮрист, 1997.
10. Санфилиппо Чезаре. Курс римского частного права: Учебник / Под ред. Д.В. Дождева. – М.:БЕК, 2000.
11. Хвостов В.М. История римского права: Пособие к лекциям. – 5*е изд., испр. и доп. – М., 1910.
Опубліковано
2020-09-22