КОМЕРЦІЙНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ТА КОМЕРЦІЙНЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО: ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ

  • Ю. Г. Орзіх
Ключові слова: комерційне посредництво

Анотація

Перетворення, що відбуваються в Україні впродовж останніх років, маютьза свою мету побудову іншого напряму не просто розвитку, але й функціонування держави. Підтвердженням того є прийняття за останні роки якісно та практично інших законодавчих актів, що займають визначальні позиції в суспільстві та законодавстві. Серед таких актів вагому позицію займають Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, з прийняттям яких держава стала на напрям досягнення моделі ефективного економічного розвитку.

Посилання

1. Анопий В. Проблемы становления торгового посредничества в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – № 6.
2. Гордон А. Представительство в гражданском праве. – СПб., 1879. – 434 с.
3. Господарський кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.
4. Дрішлюк А.І. Агентський договір у цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 3.
5. Казанцев Л. Учение о представительстве в гражданском праве. Кандидатское рассуждение. –Ярославль, 1878. – 147 с.
6. Красавчиков О.А. Сфера обслуживания: гражданско*правовой аспект // Гражданское право и сфера обслуживания: Межвуз. сб. науч. тр. – Свердловск: СЮИ, 1984.
7. Митний кодекс України від 11 липня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002.– № 38*39. – Ст. 288.
8. Международные торгово*посреднические операции // Діловий вісник. – 1996. – № 10.
9. Нерсесов Н.О. Избранные труды по представительству и ценным бумагам в гражданском пра*е. – М.: Статут, 2000. – 286 с.
10. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 року // Відомості Верховної Ради Украї*ни. – 1996. – № 85 – Ст. 78.
11. Рясенцев В.А. Понятие и природа представительства в гражданском праве // Метод. матералы ВЮЗИ. – М., 1948. – Вып. 2.
12. Сєвєрова О.С. Види представництва за римським правом // Вісник Ін*ту внутр. справ. – О.,. – № 2.
13. Цивільний кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.
Опубліковано
2020-09-22