ПОХОДЖЕННЯ «ФАКТИЧНОГО ШЛЮБУ»

  • А. Овчатова"Редько
Ключові слова: фактичний шлюб

Анотація

Згідно із сімейним законодавством України шлюбом вважається сімейний союз чоловіка та жінки, зареєстрований в державному органі реєстрації актів цивільного стану (ст. 21 СК України).Отже, вітчизняному сімейному законодавству ніби відома лише одна правова форма шлюбних стосунків – шлюб, зареєстрований в державному органі реєстрації актів цивільного стану

Посилання

1. Калітенко О.М. Особисті відносини подружжя та відносини подружжя стосовно їх майна:Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Х., 2001. – 20 с.
2. Сафончик О.І. Розірвання шлюбу в органах РАЦС відповідно до чинного законодавства /Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – Одеса: Юрид. літ., 2004. – Вип. 23.– С. 294–299.
3. Глиняна К.М. Вплив римського права на становлення та розвиток сучасного права Європи //Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – Одеса: Юрид. літ., 2004. – Вип. 23.– С. 190–195.
4. Христенко Н.Ю. Спільна сумісна власність подружжя // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. – № 2. – С. 94–98.
5. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. –С. 282.
6. Науково*практичний коментар Сімейного кодексу України / За ред. Ю.С. Червоного – К.:стина, 2003 – С.132*133; Науково*практичний коментар до Сімейного кодексу України /За ред. Є.О. Харитонова. – Х.: Одіссей, 2006. – С. 139*140.
7. Сімейне право України: Підручник / За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2004. – С. 176*177.
8. Босанац М. Внебрачная семья: Пер. с хорват.*серб. – М.: Прогресс, 1981.
9. Римское частное право / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. – М.: Юристъ, 1996. –С.59.
10. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. –С.283.
11. Римське приватне право (Конспект лекцій. Практикум). – Х.: Одіссей, 2000.
Опубліковано
2020-09-22