ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ У СПАДКОВОМУ ПРАВІ

  • Н. В. Фомічова
Ключові слова: спадкове право

Анотація

Строки в цивільному праві є досить вагомою правовою категорією, яка зумовлює не тільки упорядкування цивільного обігу в часовому відношенні, а й забезпечує можливість здійснення та реалізації суб’єктами цивільних відносин своїх прав, спонукання зобов’язаних осіб до виконання своїх обов’язків та можливість своєчасного захисту порушених прав учасників правовідносин.
Цільове призначення строків сприяє визначенню їхньої правової природи, сутності та виявленню якісних методів застосування в конкретних правових інститутах та цивільних правовідносинах

Посилання

1. Васильченко В. Коментар Книги шостої Цивільного кодексу України «Спадкове право» //Довідник нотаріуса. – К., 2006. – № 2. – 96 с.
2. Вахонєва Т. Цільове призначення цивільно*правових строків // Цивільне право. – 2004. –№ 9. – С. 68*71.
3. Луць В. Строки і терміни в новому Цивільному кодексі України // Методологія приватногоправа. – С. 128*132.
4. Науково*практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відп. ред. О.В. Дзери;Кер. авт. кол.: Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Т. ІІ. – 1088 с.
5. Харитонов Є., Дрішлюк А.Цивільне право України. Елементарний курс: Навч. посіб. – Суми:ВТД «Університетська книга», 2006. – 352 с.
6. Цивільний кодекс України: Коментар – Х.: «Одіссей», 2003. – 856 с.
Опубліковано
2020-09-22