ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ЗДОРОВ’Ю МАЛОЛІТНІХ ОСІБ

  • С. Я. Ременяк
Ключові слова: відшкодування шкоди

Анотація

Життя, здоров’я, працездатність є тими великими благами особи, які дають їй можливість повноцінно працювати та брати активну участь у громадському житті. Вони охороняються нормами різних галузей права. Істотна роль у захисті майнових прав та інтересів осіб, які втратили працездатність, належить і цивільному праву, зокрема нормам, які регламентують зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди особі, спрямовані на запобігання нещасним випадкам і на компенсацію шкоди, яка виникає в разі ушкодження здоров’я.

Посилання

1. Антимонов Б.С. Значение вины потерпевшего при гражданском правонарушении. – М.: Госюриздат, 1950. – 275 с.
2. Пергамент А.И. К вопросу о правовом положении несовершеннолетних // Учен. зап. ВИЮН.– М.: Госюриздат, 1958. – Вып. 3. – С. 62*69.
3. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 6 від 27.03.1992 // Зб. постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та з загальних питань. – Х.: Одіссей, 2002. – 400 с.
4. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.1999 // ВВРУ. – 1999. – № 46*47. – Ст. 403.
5. Свердлов Г.М. Охрана интересов детей в советском семейном и гражданском праве. – М.: Изд*воакадемии наук СССР, 1955. – 160 с.
6. Чорна Ж.Л. Цивільно*правовий захист майнових прав та інтересів малолітніх і неповнолітніхосіб: Дис. ... канд. юрид. наук. – Л., 2005. – 178 с.
Опубліковано
2020-09-22