ХАРАКТЕРНІ РИСИ ОПІКИ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

  • Д. С. Прутян
Ключові слова: опіка, цивільне право

Анотація

Опіка є комплексним інститутом, оскільки регламентується Цивільним кодексом України (далі – ЦК України) у главі 6 та Сімейним кодексом України
(далі – СК України) у главі 19. У зв’язку з цим при застосуванні норм цивільного та сімейного законодавства, що регулюють відносини щодо опіки, виникають певні колізії. Крім того, деякі питання, пов’язані з встановленням,здійсненням та припиненням опіки, залишаються невирішеними, що породжує труднощі при застосуванні опіки на практиці.

Посилання

1. Аблятипова Н.А. Опіка та піклування за римським правом // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – О.: Юрид. літ., 2004. – Вип. 23. – С. 158*163.
2. Науково*практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відп. ред. О.В. Дзери,Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Т. 1. – 832 с.3. Пергамент А.И. Опекун как гражданско*правовой представитель несовершеннолетних //Учен. зап. ВНИИСЗ. – М., 1968. – Вып. 14.
4. Учебник гражданского права. Ч. 1 / Под общ. ред. Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало,В.А. Плетнева. – М., 1998.
Опубліковано
2020-09-22