ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ ПОЧАТКУ ЖИТТЯ

  • Л. А. Ольховик
Ключові слова: визначення, життя

Анотація

«Право на життя – перше фундаментальне право людини, без якого всі іншіправа залишаються без змісту» [1, с. 198]. Серед низки наявних рівновеликих немайнових благ життя людини є тією основоположною складовою, яка стоїть навершині всіх громадських пріоритетів. Тому виникла необхідність дослідити проблему початку життя. До цього питання звертались чимало вчених. Так, Л.О. Красавчикова досліджувала життя в системі особистих немайнових прав, С. Елкіна –процес народженя та смерті, М.І. Малеїна та О.О. Пунда – проблему цивільної пра*воздатності ембріона, Н.Є. Крилова та К.А. Чернеча – правові аспекти переривання вагітності, Ю.А. Тихомиров – історичні аспекти початку життя, А.П. Жигановата Ю.М. Гарієв – проблему початку життя з точки зору біомедицини. Дана роботамає за мету визначити момент початку життя, з’ясувати питання щодо виникнення правоздатності та питання правоздатності ембріона, що полегшить вирішеннядеяких як практичних, так і теоретичних аспектів цієї проблеми

Посилання

1. Матузов Н.И. Право на жизнь в свете российских и международных стандартов // Правоведение. – 1998. – No 1.
2. Цивільне право України: У 2 кн. Кн. 1 / Під ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: ЮрінкомІнтер, 2002.
3. Красавчикова Л.О. Понятие и система личных, не связанных с имущественными, прав граждан (физических лиц) в гражданском праве Российской Федерации: Автореф. дис. ... драюрид. наук. – Екатеринбург, 1994.
4. Елкина С. Право на жизнь (аборт, эвтаназия, смертная казнь) // Правовий статус особи: стан,проблеми, перспективи: Зб. наук. ст. / За ред. М. Головка, Н. Морзе, П. Біленчука. – К., 1998.
5. Пунда О.О. Проблема цивільної правоздатності ембріона та плода людини // Життя та право.– 2004. – No 7.
6. Чернеча К.А. Некоторые правовые аспекты искусственного прерывания беременности (аборта) // Гражданин и право. – М., 2002. – No 9*10.
7. Дождев Д.В. Римське приватне право: Підруч. для вузів. – М., 1996.
8. Тертуллиан. Апология VIII, 8 Богословские труды. – М., 1984. – Сб. 25.
9. Цивільний кодекс України: Прийнятий 16 січня 2003 р. – X.: «Одіссей», 2003.
10. Цивільне право України: У 2 кн. Кн. І / Під ред. О.В. Дзери. Н.С. Кузнецової. – К.: ЮрінкомІнтер, 2002.
11. Малеина М.Н. О праве на жизнь // Сов. гос. и право. – 1992. – No 2.
12. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. – М., 1996.
13. Нечаева А.М. Правовая охрана детства в СССР. – М.: Наука, 1987.
14. Закон України «Про охорону дитинства» // Правове положення неповнолітніх в Україні: Зб.нормат. актів. – Х.: Еспада, 2002.
15. Михальов В.О. Розвиток системи прав людини. Біологічні права людини // Актуальні проблеми політики. – О.: Юрид. літ., 2001. – Вип. 12.
16. Малеина М.Н. О праве на жизнь // Сов. гос. и право. – 1992. – No 2.
17. Цивільне право України: У 2 кн. Кн. І / Під ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: ЮрінкомІнтер, 2002
Опубліковано
2020-09-21