ВОЛОДІЛЕЦЬ ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД ЯК СУБ’ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  • Э. Ш. Гареєв
Ключові слова: право інтелектуальна власність

Анотація

Питання про суб’єктів тих чи інших прав, у тому числі прав інтелектуальноївласності, займає ключове місце в науці цивільного права. Тому правильне вирішення цих питань щодо об’єктів інтелектуальної власності буде відповіднимстимулом до технічної творчості, що взагалі вдало відіб’ється на розвитку винахідництва. Отже, законодавство в цій сфері повинно максимально можливо врегульовувати будь-які відносини, що можуть виникнути з приводу прав на винахід, враховувати інтереси всіх учасників цих відносин, бути недвозначним тавзагалі логічним і справедливим. У цій статті ми спробуємо звернути увагу надеякі проблемні питання прав інтелектуальної власності володільця патенту

Посилання

1. Про охорону прав на винаходи та корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 р. в ред. Закону України від 01.06.2000 р. // ВВР. – 2001. – No 8. – Ст. 37.
2. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – No 30. – Ст. 141.
3. Прахов Б. Патентовласники // Інтелектуальна власність. – 2000. – No 1.
4. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О.В. Дзера, Д.В. Борова, А.С. Довгерт та ін.;За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – 2е вид., доп. і перероб. – К.: Юрінком Інтер. – 2004. –Кн. 1.
5. Цивільний кодекс України: Коментар. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2003.
6. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.03.2003 р. // Офіційний вісник України. –2003. – No 11.
7. http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproc4_1?id=&pf3511=26542
Опубліковано
2020-09-21