ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОКІВ (ТЕРМІНІВ)ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

  • Д. О. Маріц
Ключові слова: характеристика, терміни

Анотація

Цивільне право відіграє надзвичайно важливу роль у захисті інтересів громадян і суспільства в цілому. Стратегічна лінія на нормалізацію становища в Україні визначає необхідність повніше враховувати фактор часу в господарській діяльності й при вирішенні соціальних проблем.

Посилання

1. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – No 13. – Ст. 181
2. Про захист прав споживачів: Закон України від 01 грудня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004 р. – No 11. – Ст. 137
3. Цивільний кодекс України: Коментар/ За заг. ред. Є.О. Харитонова, О.М. Калітенко. – Одеса:Юрид. літ., 2004. – 1112 с.
4. Притика Д.М., Карабань В.Я., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: В 4 т. – К.; Севастополь: Інт юрид. досліджень, 2000. – Т. 1. – С. 659.
5. Цивільне право. – К.: Вентурі, 1997. – С. 226
6. Бірюков І.А., Заїка Ю.О., Співак В.М. Цивільне право України: Загальна частина. – К.: Наук.думка, 2000. – 301 с.
7. Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве. – М., 1967. – С. 810.
8. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва,А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – Кн. 1.– 590 с.
9. Гражданское право: Учебник / Под. ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. – М.: Юрид. лит.,1997. – Ч. 1. – С. 198.
10. Гражданское право: Учебник / Под. ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 1998.– Ч. 1. – С. 293.
11. Силенко Л.М. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Алерта, 2004. – Ч. 1. – 328 с.
12. Вахонєва Т.М. Поняття та юридична природа строків (термінів) за новим цивільним законо*давством України // Право України. – 2004. – No 2. – 9 с.
13. Луць В.В. Сроки в гражданских правоотношениях // Правоведение. – 1989. – No 1. – С. 40.
Опубліковано
2020-09-21