ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ САМОЧИННОЇ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

  • В. Ю. Терещенко
Ключові слова: земельна ділянка

Анотація

Розвиток у нашій країні різних правових форм користування землею значнорозширив можливості використання земельної ділянки для індивідуальногожитлового будівництва.Причому значення останнього істотно зросло, що пояснюється зміною політики держави в галузі забезпечення громадян житлом.

Посилання

1. Постанова Верховної Ради України від 30 червня 1995 р. // Житлове законодавство України/ Укл.: М.К. Галянтич, Г.І. Коваленко. – К.: Юрінком Інтер, 1998.
2. Гуревський В.К. Право власника на забудову земельної ділянки // Земельне право України:Теорія і практика. – 2007. – No 1. – С. 19–24.
3. Гонгало Р.Ф. Суперфіцій у римському приватному праві та його рецепція у цивільному праві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – К., 2000. – 18 с.
4. Іванова Є.О. Правові засади планування використання земель житлової та громадської забудови у містах // Правове життя сучасної України: Тези доп. 9ї звітної наук. конф. проф.*викл. і аспірант. складу / Відп. ред. Ю.М. Оборотов // Одеська нац. юрид. акад. – О.: Фенікс,2006. – С. 299–302.
5. Цивільний кодекс України: Наук.*практ. коментар. – 3є вид., перероб. та доп. / За ред.Є.О. Харитонова. – Х.: Одіссей, 2006.
6. Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Є.О. Харитонова, О.М. Калітенко. – Х.:Одіссей, 2003.
7. Справочник по законодательству для исполнительных комитетов Советов депутатов трудя*щихся. – 3е изд. – М.: Госиздат юрид. лит., 1953. – Т. 1.
8. Жилищное и жилищно–строительное законодательство / Под ред. С.Н. Ландкофа. – К.: Будівельник, 1964.
9. Саниахметова Н.А., Харитонов Е.О. Жилищное законодательство (в вопросах и ответах). –М.: Юрид. лит., 1991.
10. ЗП УРСР. – 1959. – No 6. – Ст. 75.
11. Рамзаев В.П. Права граждан при изъятии земель и сносе домов. – М.: Юрид. лит., 1974.
Опубліковано
2020-09-21