ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕДСТАВНИКА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

  • С. А. Чванкін
Ключові слова: представник, повноваження, цивільний процес

Анотація

Інститут представництва відіграє значну роль у системі процесуально-правових відносин щодо захисту і представництва прав і законних інтересів іншихосіб. Так, у практиці місцевих судів м. Одеси в середньому 70% справ розглядається за участю представників осіб, які беруть участь у справі.За способом виникнення представництво в цивільному процесі поділяєтьсяна добровільне (факультативне) та необхідне (обов’язкове) в залежності відюридичної значущості для виникнення представництва волевиявлення осіб,яких представляють.

Посилання

1. Гранін В.Л. Повноваження представника та його реалізація за цивільним законодавствомУкраїни: Дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2005. – С. 94.
2. Порядок посвідчення довіреності визначається Законом України «Про нотаріат» (ВідомостіВерховної Ради України. – 1993. – No 39.– Ст. 383) та Інструкцією про порядок вчиненнянотаріальних дій нотаріусами України від 03.03.2004 р.
3. Рясенцев В.А. Представительство в советском гражданском праве: Дис. ... дра юрид. наук:В 2 т. – М., 1948. – Т.2. – С. 17, 18.
4. Див., наприклад: Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / В.І. Борисова, Л.М. Баранова,І.В. Жилінкова та ін.; за заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо–Фатєєвої, В.Л. Яроцького. –К., 2004. – Т. 1. – С. 249.
5. Вільнянський С.І. Радянське цивільне право. Частина перша: Навч. посіб. – Х., 1966. –С. 166; Советское гражданское право. – 2е изд., испр. и доп. – Л., 1982. – Ч. 1. – С. 186.
6. Див. також: Зобов’язальне право. Теорія і практика / За ред. О.В. Дзери. – К., 1998. –С. 728–729.
7.Осипов Ю.К., Юрков М.К. Защита прав социалистических организаций в суде. – М., 1982. –С. 52.
8. Оформление полномочий представителей юридических лиц // Сов. юстиция. – 1979. – No11. –С. 26.
9. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ.ред. первого заместителя Председателя Верховного Суда РФ В.И. Радченко. – М.: НОРМА,2003. – С. 112.
10. Новый Гражданский процессуальный кодекс / Отв. ред. А. Довгерт. – К.: Истина, 2004. –С. 111.
11. Цивільний процесуальний кодекс України: Наук.*практ. коментар / За ред. В.В. Комарова. –Х., 2001. – С. 230*231.
12. Тараненко В.Ф., Шакарян М.С. Некоторые новые положения гражданского процессуальногоправа по ГПК союзных республик / Отв. ред. проф. М.А. Гурвич. – М., 1967. – С. 30.
Опубліковано
2020-09-21