ПРАВА ПАЦІЄНТА МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • О. В. Крилова
Ключові слова: права, паціент, медичний заклад

Анотація

Правами пацієнта як особи, що звернулася за медичною допомогою, назива*ють специфічні права, похідні від загальних цивільних, політичних, економічних, соціальних та культурних прав людини і таких, що регулюються при отриманні медичної допомоги і пов’язаних з нею послуг або у зв’язку з будь-яким медичним впливом, що здійснюється стосовно людини. Враховуючиспрямованість сучасного законодавства на всебічний захист прав та свобод людини, його поступову орієнтацію на відповідність Європейській Конвенції із захисту прав людини, дослідження прав пацієнта медичного закладу є актуальним.Адже сьогодні попри існування численних нормативних актів, що регулюють медичну діяльність, немає жодного систематизованого, в якому б знайшли детальну регламентацію якщо не всі, то хоча б більшість прав пацієнта.

Посилання

1. Вайль С.С. Нектороые вопросы врачебной деонтологии. – М.: Медицина. – 1969. – 44 с.
2. Велишева Л.С. Врачебные ошибки в педиатрической практике // Вопр. травматологии, ско*ропостижной смерти и деонтологии в экспертной практике. – М.: Медгиз, 1963.
3. Григорьев И., Александрова О. Классификация прав граждан в сфере охраны здоровья с пози*ции их юридической силы // Врач. – 2003. – No 10.
4. Концевич И.А. Долг и ответственность врача (судебно*медицинские аспекты). – К.: Вищашк., 1983. – 112 с.
5. Основы медицинского права: Курс лекций: Учеб. пособие для вузов / Г.Р. Колоколов,Н.В. Косолапова, О.В. Никульникова. – М.: Экзамен, 2005. – 320 с.
6. Права человека и профессиональная ответственность врача в документах международныхорганизаций. – К.: Сфера, 1999.
7. Петров Н.Н. Вопросы хирургической деонтологии. – 5е изд., перераб. – Л.: Медгиз, 1956. –64 с.
8. Петросян М.Е. Врач и пациент: этико*правовой аспект. – М.: Издво АН СССР, 1990. – 29 с.
9. Турак Й.А. Етичні та правові засади медичного втручання: З погляду лікаряпрактика. –Ужгород: ВАТ «Закарпаття», 2002. – 192 с.

10. Шабалов Н.П. Детские болезни. – 4е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 1999. – 1088 с.
11. Яровинский М.Я. Проблема ошибки в профессиональной деятельности медработников // Мед.помощь. – 1996. – No 6.
Опубліковано
2020-09-21