ОЗНАКИ КРАЙНЬОЇ НЕОБХІДНОСТІ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ТА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ:ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

  • О. А. Волков
Ключові слова: цивільне законодавство, кримінальне законодавство України

Анотація

Наукова розробка проблем, пов’язаних із захистом прав особистості, майнагромадян і організацій, має важливе як теоретичне, так і практичне значення.Особливе місце серед цивільно-правових способів захисту особистих та майнових прав належить позадоговірним зобов’язанням. Зобов’язання із завданняшкоди, врегульовані главою 82 ЦК України, можна умовно поділити на двівеликі групи: 1) зобов’язання із завдання шкоди протиправними діями, абоделіктні зобов’язання; 2) зобов’язання із завдання шкоди правомірними діями.Між зазначеними групами зобов’язань спостерігається істотна різниця: якщопротиправно завдана шкода підлягає відшкодуванню в будь-яких випадках, топравомірна шкода – лише у випадках, встановлених ЦК та іншим законом.Обов’язок відшкодування правомірної шкоди не припускається. Якщо доведена правомірність діяння, такий обов’язок має прямо випливати з норм ЦК абоіншого законодавчого акта.

Посилання

1.Антонов В.Ф. Крайняя необходимость в уголовном праве: Монография. – М.: ЮНИТИ*ДАНА,2005.
2. Кримінальний кодекс України: Наук.практ. коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гав*риш та ін.; За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 2е вид., перероб. та доп.– Х.: ТОВ «Одиссей», 2004.
3. Новий словник української мови. – К.: АКОНІТ, 1998. – Т. 2.
4. Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права. Общая часть
.5. Румянцев О.Г., Додонов В.Н. Юридический энциклопедический словарь. – ИНФРАМ, 1997.
6. Русу С.Д. Цивільне право України. Ч. ІІ. Договірні та позадоговірні зобов’язання, спадковеправо: Навч. посіб. – Хмельницький: Вид*во НАПВУ, 2001.
7. Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Т. 1: Часть Общая. – М.: Наука, 1994.
8. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Учебник / Отв. ред. Е.Л. Стрельцов. –Х.: ООО «Одиссей», 2006
.9. Цивільний кодекс України: Коментар / За ред. Є.О. Харитонова, О.М. Калітенко. – О.: Юрид.літ., 2003
Опубліковано
2020-09-21