ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСТАВ ЗМІНИ ПРАВОВІДНОСИН,ПОВ’ЯЗАНИХ З ЖИТЛОМ

  • О. С. Омельчук
Ключові слова: правовідносини, житло

Анотація

Останнім часом у розумінні права громадян на житло та напрямів його реа*лізації відбулися істотні зрушення.Зокрема, у «Концепції державної житлової політики», схваленій постановою Верховної Ради України від 30 червня 1995 р., були визначеніосновні напрями реалізації права громадян України на житло. Зокрема, цестворення умов, за яких кожен громадянин вільно, на вибір, відповідно досвоїх потреб і можливостей зміг би спорудити житло, придбати його увласність, узяти в оренду, забезпечення житлом за рахунок державного та громадського фонду головним чином соціально незахищених громадян і тих, якіперебували до цього тривалий час на квартирному обліку.Ці нові підходи знайшли відображення й у прийнятій 28 червня 1996 р.Конституції України

Посилання

1. Бондар В.Я. Види договорів найму жилих приміщень // Проблеми і перспективи розвитку тареалізації законодавства України: Тези доп. і наук. повідом. наук.практ. конф. – К.: ІДПНАНУ, 2001.
2. Бондар В.Я. Договір найму житла: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2001. – 18 с.
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. – М.: Статут, 1997.
4. Житлове законодавство України. – К.: Юрінком Інтер, 1998
5. Кот О.О. Перехід прав кредитора до третіх осіб в цивільному праві України: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. – К., 2002. – 20 с.
6. Соболєв О.В., Мічурін Є.О., Сліпченко С.О. Житлове право України. – Х.: Еспада, 2001.
7. Цивільний кодекс України: Коментар / За ред. Є.О. Харитонова, О.М. Калітенко. – Х.: ТОВ«Одіссей», 2003
8. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О Саніахметова. – К.: Істина, 2003.
9. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО «Одиссей», 2004
Опубліковано
2020-09-21