ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

  • О. О. Кулініч
Ключові слова: цивільно-правовий захст, персональні данні

Анотація

Завдяки бурхливому розвитку комп’ютерних і телекомунікаційних технологій у сучасному світі зростають можливості несанкціонованого доступу доінформації персонального характеру та її незаконного поширення, у зв’язку зчим набуває особливої актуальності правове регулювання відносин, пов’язанихз обробкою інформації персонального характеру, поводження з нею та захистпорушених прав суб’єктів відносин, що виникають у зв’язку з обігом інформації персонального характеру. Повнота і реальність права особи на збереження в конфіденційності окремих видів інформації значною мірою залежить відтого, наскільки ефективним є захист цього права в разі його порушення. Проблема правового захисту інформації персонального характеру буде актуальноюдоти, поки у людей не буде вироблена потреба правозгідної поведінки, тобто усвідомості й підсвідомості не буде закріплено абсолютне табу на втручання вчуже особисте життя, усвідомлення цінності своєї приватності й водночас соціальної шкідливості невиконання правового обов’язку щодо утримання відвтручання в чужі приватні справи.

Посилання

1. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право: Учебник / Под ред. акад.РАН Б.Н. Топорнина. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001.
2. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія. – К.: Видав.поліграф. центр «Київський університет», 2006.
3. Кристальный Б.В., Нестеров Ю.М. Информационное право и информатика // Информ. ресурсы России. – 1996. – No 3.
4. Про інформацію: Закон України від 02.10.92 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992.– No 48. – Ст. 650.
5. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від23.12.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – No 20. – Ст. 99.
6. Сергиенко Л.А. Правовая защита персональных данных. Цели и принципы правового регулирования // Проблемы информатизации. – 1995. – No 1
Опубліковано
2020-09-21