ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

  • В. М. Зубар
Ключові слова: аспекти, публічне право

Анотація

На відміну від фізичних осіб, щодо правосуб'єктності юридичних осіб йдеться не про диференціацію дієздатності та правоздатності, а про розрізнення елементів змісту її правосуб'єктності. Відповідно до такого підходу у літературіпропонується розрізняти такі елементи правосуб'єктності юридичної особи:1) правочиноздатність — здатність здійснювати правочини; 2) деліктоздатність— здатність нести відповідальність за правопорушення; 3) трансдієздатність —здатність бути представником або, у свою чергу, обирати собі представника ібути тим, кого представляють; 4) бізнесдієздатність — здатність займатисяпідприємницькою діяльністю юридичної особи

Посилання

1. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003.– С. 71.
2. Фролов В.Д. Правочиноздатність юридичної особи та її здійснення за цивільним законодавством України (цивілістичний аспект). * Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004. – С. 79.
3. Попондопуло В.Ф. Частное и публичное право как отрясли права // Цивилистические записки. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 2. – М.: СТАТУТ – Екатеринбург: Институт частого права, 2002. – С. 23.
4. Харитонова О.І. Методологічні питання розмежування приватного та публічного права //Методологія приватного права: Зб. наук. Праць / Редкол. О.Д. Круп чан та ін. * К.: ЮрінкомІнтер, 2003. – С. 91*92.
5. Попондопуло В.Ф. Частное и публичное право как отрясли права // Цивилистические записки. Межвузовский сборник научных трудов. Вып.2. – М.: СТАТУТ – Екатеринбург: Институт частого права, 2002. – С. 26*29.
6. Чигир В.Ф. Физические и юридические лица как субъекты гражданського права. – Минск:Амалфея, 2000. – С. 87.
7. Кузнєцова Н. Концептуальні засади інституту юридичної особи в новому цивільному законодавстві України // Матеріали регіональної науково*практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні2. – Львов, 2002. – С. 215*216.
8. Красько И. Некоторые проблемы теории юридических лиц и их прикладное значение // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – №10. – С. 3.
9. Борісова В.І. До проблем участі публічних юридичних осіб в цивільних правовідносинах //Матеріали міжнародної науково*практичної конференції «Трансформація відносин в Україні: організаційно*правовові та економічні проблеми». – Одеса: ОНУ МОНУ, Астропринт,15.05.03. – С. 7*8.
10. Черепахин Б.Б. Органы и представители юридического лица // В кн.: Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. – М.: Статут, 2001. – С. 468*469.
Опубліковано
2020-09-21