ПРАВОВА ПРИРОДА ТРАДИЦІЇ ПЕРЕДАЧІ МАЙНА ТА ЇЇ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ

  • В. О. Гончаренко
Ключові слова: правова природа традиції

Анотація

Серед юридичних фактів, з якими закон пов’язує виникнення, зміну абоприпинення цивільних прав та обов’язків, найбільш поширеними є правочини.З підстав, встановлених законом, правочини можуть бути недійсними абовизнаватися такими за рішенням суду. Відповідно до абз. 2 п. 1 ст. 216 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), у разі недійсності правочину кожнаіз сторін зобов’язана повернути іншій стороні в натурі все, що вона одержала навиконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрематоді, коли одержане полягає в користуванні майном, виконаній роботі, наданійпослузі, – відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують намомент відшкодування. Однак, незважаючи на прозорість даного правила, упрактиці судів України часто зустрічаються випадки невірного вирішенняспорів про застосування наслідків недійсних правочинів, на виконання якихпередавалося майно (наприклад, під час розгляду спорів про застосуваннянаслідків недійсного установчого договору, на підставі якого передавалося майно (внесок) до статутного капіталу господарського товариства). Така ситуаціяобумовлена тим, що під час вирішення судових спорів неправильно визначається правова природа передачі майна та невірно встановлюється момент переходуправа власності за договором

Посилання

1. Гражданское право: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2*е изд., перераб. и доп. – М., 1999.– Т. 2, п/т. 1.
2. Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М., 1999. – Т. 1.
3. Дженкс Э. Английское право. – М., 1947.
4. Илларионова Т.И. Сделки в механизме гражданско*правового регулирования общественныхотношений // XXVII съезд КПСС и механизм граджанско*правового регулирования обще*ственных отношений. – Свердловск, 1988.
5. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. – М., 1958.
6. Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения. – М.,1951.
7.Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО «Одиссей»,2004. – 960 с.
8. Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Консенсуальные и реальные договоры в гражданском праве. –2*е изд., испр. – М.: Статут, 2004. – 124 с.
9. Хвостов В.М. Система римского права: Учебник. – М., 1996.
10. Шевцов С.Г. Передача имущества: проблемы теории и практики // Юрид. мир. – 2003. – No 10.
Опубліковано
2020-09-17