ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

  • Н. Ю. Голубєва
Ключові слова: принципи цивільного права

Анотація

Принципами будь*якої галузі права, як і всієї системи права, є об’єктивновластиві праву відправні засади, незаперечні вимоги, які ставляться до учас*ників суспільних відносин із метою гармонічного поєднання індивідуальних,групових і громадських інтересів. Іншими словами, це є своєрідна система ко*ординат, у рамках якої розвивається право, і одночасно вектор, який визначаєнапрям його розвитку.

Посилання

1. Алексеев С.С. Впереди времени – значит вовремя // Известия Урал. гос. ун*та. – 1998. – No 9.
2. Асланян Н.П. Основные начала российского частного права: Автореф. ... д*ра юрид. наук. –М., 2002. – 50 с.
3. Гражданское право Украины. – Х., 1996.
4. Комиссарова Е.Г.Об основных началах гражданского законодательства // Журн. российскогоправа. – 2001. – No 5.
5. Комментарий к Гражданскому кодексу Украины / Под ред. разработчиков проекта ГКА. Довгерта, Н. Кузнецовой, А. Подопригоры и др. – Х.: Одиссей, 2005.
6. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник: Пер. з рос. – Х.: Консум, 2001.
7. Чукреев А.А. Добросовестность в системе принципов гражданского права // Журн. россий*ского права. – 2002. – No 11. – С. 100*104.
Опубліковано
2020-09-17