ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ВИДІВ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

  • Э. О. Харитонов
  • В. А. Нагорняк
Ключові слова: юридичні факти, цивільне право

Анотація

Дослідження поняття юридичних фактів та їх класифікації в цивільномуправі має важливе значення, оскільки точне визначення позиції з цих питаньдозволить з’ясувати правову природу тих чи інших підстав виникнення цивіль*них прав та обов’язків, дасть змогу визначити перспективу розвитку законо*давства в цій галузі.

Посилання

1. Агарков М.М. Обязательства по советскому гражданскому праву // Учен. тр. ВИЮН НКЮСССР. – М., 1940. – Вып. 3. – С. 86.
2. Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Учебник. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. –С. 512.
3. Гражданский кодекс Украины: Комментарий (с изм. и доп. по сост. на 1 сентября 2003 г.) /Под общ. ред. проф. Е.О. Харитонова, доц. О.М. Калитенко. – Х.: ООО «Одиссей», 2003. –Т. 1. – С. 34.
4. Данилин В.И., Реутов С.И. Юридические факты в советском семейном праве. – Свердловск:Изд*во Урал. ун*та, 1989. – С. 7.
5. Исаков В.Б. Фактический (юридический) состав в механизме правового регулирования: Авто*реф. дис. ... канд. юрид. наук. – Свердловск, 1975. – С. 13.
6. Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. – М.: Юрид. лит., 1984. – С. 30.
7. Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юристъ, 2003. – С. 277.
8. Кикоть Г. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права // Право Украї*ни. – 2003. – No 7. – С. 31.
9. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: ЮрінкомІнтер, 2003. – С. 210.
10. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. – М., 1958. – 171 с.
11. Мухаев Р.Т. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М.: Издательство ПРИОР,2001. – С. 385.
12. Общая теория государства и права: Акад. курс в 3 т. – 2*е изд., перераб. и доп. / Отв. ред.проф. М.Н. Марченко. – М.: ИКД «Зерцало*М», 2001. – Т. 2. – С. 422.
13. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. – СПб.:Лань, 2000. – 608 с.
14. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. –С. 126*175.
15. Стефанюк В. Правові акти управління // Право України. – 2003. – No 7. – С. 3*4.
16. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2004. – С. 429.
17. Теорія держави і права: Навч. посіб. / За заг. ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копейчикова. – К.:Юрінком Інтер, 2002. – С. 232.
18. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України: Підручник. – 2*е вид., перероб. і доп.– К.: Істина, 2007. – С. 108
Опубліковано
2020-09-17