ГАРМОНІЗАЦІЯ ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРИВЕДЕННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У ВІДПОВІДНІСТЬ ІЗ ЗАГАЛЬНОВИЗНАНИМИ МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

  • О. В. Саленко
Ключові слова: гармонізація, адаптація, стандартізація, імплементація, правова інтеграція, міжнародні стандарти, судоустрій, статус суддей

Анотація

Необхідність приведення судової системи України у відповідність із загальновизнаними міжнародними стандартами зумовлена геополітичним вектором інтеграції України до світової спільноти.Спираючись на доктринальні дослідження та міжнародну практику у сфері інтеграції національних правових систем до світового правового простору, доведено, що суть процесу створення гомогенного правового середовища у сфері судочинства в межах міжнародних (європейських) інтеграційних організацій відповідно до моделей, запропонованих інститутами Європейського Союзу, Ради Європи, ООН,адекватно відображає інститут гармонізації.

Посилання

1. Юридическая энциклопедия / Л.В. Тихомирова; под ред. М.Ю. Тихомирова. – М. : Издательство Тихомиров М.Ю., 1999. – 526 с.
2. Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. / укл. В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. – К. : АКОНІТ, 1998– . – Т. 2 : Ж–ОБД. – 1998. – 910 с.
3. Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична характеристика : дис. ... докт. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Л.А. Луць ; Інститут держави т права імені В.М. Корецького НАН України. – К.,
2004. – 447 с.
4. Байтин М.И. Право и правовая система: вопросы соотношения / М.И. Байтин // Право и политика. – 2000. – № 4. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elib.org.ua/politics/ua_readme.php?subaction=showfull&id=1096455132&archive.
5. Правова доктрина України : у 5 т. / [Ю.П. Битяк, Ю.Г. Барабаш, М.П. Кучерявенко та ін.] ; за заг. ред. Ю.П. Битяка. – Х. : Право, 2013– . – Т. 2 : Публічно-правова доктрина України. – 2012. – 864 с.
6. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.
7. Ратушний С.М. Деякі теоретичні питання гармонізації національного законодавства з міжнародно-правовими нормами / С.М. Ратушний [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pre/2008/Ratushnyi.pdf.
8. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, ратифіковано Законом України від 10 листопада 1994 року № 237/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. –1994. – № 46. – Ст. 415.
9. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Міжнародний документ від 27 червня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/984_011/paran2820#n2820.
10. Всебічна підтримка європейської інтеграції та наближення законодавства України : Компендіум вибраних доробків українсько-європейського дорадчого центру з питань законодавства (UEPLAC) – Етап V / уклад. Р.Б. Хорольський ; за заг. ред. Й. Тачинської. – К. : Батискаф: Майстер
книг, 2012. – 504 с.
11. Шемшученко Ю.С. Теоретические проблемы гармонизации законодательства Украины с европейским правом / Ю.С. Шемшученко // Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы / под общ. ред. Е.Б. Кубко, В.В. Цветкова. – К. : Юринком Интер, 2003. – С. 35–40.
12. Гомонай В.В. Зближення законодавства України з правовою системою Європейського Союзу / В.В. Гомонай // Держава і право : зб. наук. Праць. – К., 2010. – Вип. 44. – С. 204–212.
13. Луць Л.А. Формування правового механізму взаємодії України з Радою Європи та Євросоюзом / Л.А. Луць // Віче. – 2006. – № 7–8. – С. 54–55.
14. Колодій А.М. Використання розроблених у СНД модельних законів як засіб вдосконалення законодавства України / А.М. Колодій // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом : матеріали науково-практичної конференції / гол. ред. кол. В.Ф. Опришко. – К., 1998. –
С. 284.
15. Безбородов Ю.С. Международные модальные нормы : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 «Международное право; европейское право» / Ю.С. Безбородов ; Казанский государственный университет. – Казань, 2003. – 19 с.
16. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения / Ю.А. Тихомиров. – М. : Норма, 1996. – 427 с.
17. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть : [учеб. для юрид. вузов] / М.Н. Марченко. – М. : Зерцало, 2001. – 560 с.
18. International Encyclopedia of Comparative Law. – N.Y., 1975. – VII. – Ch. 5.
19. Рабінович П.М. Законодавство України та норми міжнародного права: критерії відповідності / П.М. Рабінович // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом : матеріали науково-практичної конференції (Київ, жовтень 1998 р.). – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 255.
20. Нагребельний В.П. Гармонізація законодавства / В.П. Нагребельний [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakony.com.ua/juridical.html?catid=37172.
Опубліковано
2020-05-09