ПРАВОВІ ЗАСОБИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ МУНІЦИПАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖО ПИТАННЯ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

  • Д. В. Малишко
Ключові слова: правові засоби, муніципальний транспорт, інформатизація, правила перевезень, транспортна стратегія, транспортні мережі, інноваційні технології, транспортні засоби

Анотація

У науковій публікації досліджуються субстанціональні та дієві правові засоби адміністратив-
но-правового регулювання у сфері муніципального транспорту. Відзначається, що перспективним
правовим засобом є регламентація використання автоматизованих систем управління, технологій
«штучного інтелекту» в організації муніципальних транспортних перевезень

Посилання

1. Онуфрієнко О.В. Правові засоби у контексті інструментальної теорії права : автореф.
дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 ; Національний ун-т внутрішніх справ. Харків. 2004. 18 с.
2. Денисова А.М. Механізм і засоби правового впливу (теоретико-правове дослідження) :
дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01. Національна академія внутрішніх справ МВС України. Київ.
2012. 230 с.
3. Зайчук О.В. Теорія держави і права. Академічний курс : підручник. Київ : Юрінком Інтер,
2006. 685 с.
4. Денисова А. Правові засоби: поняття та види. Право України. 2010. № 7. С. 190–195.
5. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення паса-
жирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних пе-
ревезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом : Постанова Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2015 року № 1001. Дата оновлення : 06.09.2016 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1001-2015-%D0%BF.
6. Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту : Поста-
нова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176 (у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 26 вересня 2007 р. № 1184). Дата оновлення : 17.03.2018 р. URL : https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/176-97-%D0%BF.
7. Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезень міським електро-
транспортом : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1735. Дата оновлення :
28.10.2017 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1735-2004-%D0%BF.
8. Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному марш-
руті загального користування : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081.
Дата оновлення : 17.03.2018 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1081-2008-%D0%BF.
9. Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти заліз-
ничним транспортом України : Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.12.2006 р.
№ 1196. Дата оновлення : 09.04.2019 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0310-07.
10. Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних
повітряних суден в Україні» : Наказ Державної авіаційної служби України від 05 лютого 2019 р.
№ 153. Дата оновлення : 05.02.2019 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0240-19#n11.
11. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року : Розпоря-
дження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р. Дата оновлення: 30.05.2018 р. URL :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80.
Опубліковано
2019-12-19