ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СУДДІВ: КОНЦЕПЦІЯ ДИСКУРСУ

  • О. Ю. Сафонова
Ключові слова: професійна підготовка суддей, підвищення кваліфікації суддей, освіта суддей

Анотація

У статті розглядається відмінні риси підвищення кваліфікації та професійної підготовки суддів,досліджується співвідношення між рівнем підготовки суддів і кількістю скасованих та змінених рішень в апеляційному порядку. Запропоновано шляхи вдосконалення законодавства в цьому напрямі.

Посилання

1. Огляд даних про стан здійснення правосуддя в 2013 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://court.gov.ua/sudova_statystyka/Oglyad34/.
2. Про забезпечення права на справедливий суд : Закон України від 12 лютого 2015 року № 192-VIII // Голос України. – 2015. – № 35. – Ст. 132.
3. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
4. Словник української мови : в 11 т. / [уклад. А.П. Білоштан, В.П. Градова, Г.Н. Демчик та ін.] ; редкол. І.К. Білодід (голова) та ін. – К. : Наукова думка, 1975– . – Т. 6 : П–По. – 1975. – 832 с.
5. Словарь бизнес-терминов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/.
6. Москвич Л.М. Правовий статус носіїв судової влади в Україні : [монографія] / [Л.М. Москвич, С.О. Іваницький, О.Г. Русанов] ; за заг. ред. І.Є. Марочкіна. – Х. : Фінн, 2009. – 488 с.
7. Програма підготовки суддів місцевих загальних судів Вінницької, Житомирської, Київської, Черкаської і Чернігівської областей та міста Києва, призначених на посаду судді вперше (1–2 рік роботи), 3–14 лютого 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nsj.gov.ua/training/
judges/program-2/.
8. Шукліна Н.Г. Запровадження інновацій у систему підготовки висококваліфікованих кадрів для судової системи / Н.Г. Шукліна // Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. – 2012. – № 1. – С. 32–35.
9. Порядок підготовки суддів та працівників апаратів судів у Національній школі суддів України, затверджено наказом Ректора Національної школи суддів України від 6 червня 2011 року № 220. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nsj.gov.ua/files/1390823395.pdf.
10. Кузнєцова Н.С. До питання про підвищення професійної підготовки суддівських кадрів / Н.С. Кузнєцова // Право України. – 2010. – № 5. – С. 25–29.
11. Москвич Л.М. Організаційно-правові проблеми статусу суддів : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» / Л.М. Москвич ; Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого. – Х., 2003 – 21 с.
12. Войтюк І.А. Проблеми підготовки професійних суддів / І.А. Войтюк // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 3. – С. 108–113.
13. Актуальні проблеми професійної підготовки суддів, прокурорів та працівників право-охоронних органів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23 квітня 2009 р.) / відп. ред. Г.П. Середа. – К. : 2009. – 80 с.
Опубліковано
2020-05-08