ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ВИЩИМИ СУДОВИМИ ІНСТАНЦІЯМИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

  • М. О. Деменчук
Ключові слова: суд, вища судова інстанція, судова система, єдність судової системи

Анотація

У статті на прикладі деяких країн Європи досліджується досвід забезпечення єдності судової практики вищими судовими інстанціями. Аналізується їх статус, місце в судовій системі й повноваження,якими наділені ці інстанції у сфері уніфікації судової практики.

Посилання

1. Про забезпечення права на справедливий суд : Закон України від 12 лютого 2015 р. [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/192-19.
2. Про судоустрій та статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2453-17.
3. Кузьменко О. Адміністративне право зарубіжних країн : [курс лекцій] / О. Кузьменко,
І. Пастух, О. Користін та ін. ; НАВС. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 525 с.
4. Марочкін І. Порівняльне судове право : [навчальний посібник] / І. Марочкін, Л. Москвич,
Н. Сібільова та ін. – Х. : Право, 2008. – 112 с.
5. Байер Д. Забезпечення єдності судової практики на рівні федеральних судів у Німеччині /
Д. Байер // Право України. – 2012. – № 11–12. – С. 162–180.
6. Бететто Н. Підтримка цілісності судової практики Верховним Судом Республіки Словенія – пре-
цедентний характер його рішення / Н. Беретто // Право України. – 2012. – № 11–12. – С. 189–195.
7. Бічковічс І. Роль Верховного Суду Латвійської Республіки у формуванні єдності судової
практики / І. Бічковічс // Право України. – 2012. – № 11–12. – С. 181–185.
8. Кірхер Г. Забезпечення єдності судової практики в Німеччині / Г. Кірхер // Право України. –
2012. – № 11–12. – С. 157–161.
9. Маффей П. Функції та повноваження Верховного Суду Бельгії як вищого судового органу /
П. Маффей // Право України. – 2012. – № 11–12. – С. 110–113.
10. Назаров І. Завдання та повноваження вищого судового органу (на прикладі європейських
країн) / І. Назаров // Право України. – 2012. – № 11–12. – С. 73–81.
11. Романюк Я. Роль Верховного Суда Украины в обеспечении принципа правовой определенности /
Я. Романюк // Слово Національної школи судів України. – 2013. – № 3(4). – С. 6–13.
12. Чекунов С. Юридическая система Швеции / С. Чекунов // Закон и право. – 2004. – № 5. – С. 76.
Опубліковано
2020-05-08