ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ЗАСОБІВ АУДІО-, ВІДЕОКОНТРОЛЮ В СЛІДЧИЙ ПРАКТИЦІ ТА ЇХНЬОГО НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

  • А. В. Сердюк
Ключові слова: оперативно-следчі засоби, оперативно-слідча діяльність, негласні слідчі(пошукні)дії, аудіо-,відеоконтроль, технічні засоби

Анотація

Стаття присвячена дослідженню генезису засобів аудіального та візуального контролю в оперативно-розшуковій діяльності з подальшою трансформацією в слідчу діяльність як певних негласних слідчих (розшукових) дій.

 

Посилання

1. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х. : Одіссей, 2014. – 320 с.
2. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-ХІІ // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 22. – Ст. 303.
3. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність : [підручник] : у 2 ч. / О.М. Бандурка. – Х. : Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2002– . – Ч. 1. – 2002. – 244 с.
4. Бараненко Б.І. Негласні слідчі (розшукові) дії та особливості їх проведення оперативними підрозділами органів внутрішніх справ : [навчально-практичний посібник] / [Б.І. Бараненко, О.В. Бочковий, К.А. Гусєва та ін.] ; за ред. А.В. Іщенка, Б.І, Бараненка – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. – 416 с.
5. Захарцев С.И. Об истории возникновения и регламентации оперативно-розыскных мероприятий на технических каналах святи / С.И. Захарцев // История государства и права. – 2006. – № 5. – С. 2–3.
6. Из истории технологий и не только [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://projecttime-machine.com/blogtech/2014/05/phonoautographpaleophone-phonograph-graphophone.html.
7. Использование в оперативно-розыскной деятельности специальных технических средств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://imp.rudn.ru/lectures/208/P7.htm/.
8. Телефон. Какова история телефона [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://storyof.ru/ukradenye-otkrytiya/telefon-kakova-istoriya-poyavleniya-telefona/.
Опубліковано
2020-05-08