ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

  • В. П. Бєлєнький
Ключові слова: склад злочину, об'єктивна сторона злочину, Великобританія, Сполучені Штати Америки

Анотація

У кримінальному праві поняття складу злочину є одним із найважливіших і найзмістовніших.За його допомогою здійснюється нормативне позначення конкретного злочину, опис відповідних елементів та ознак, без яких неможливе існування галузі кримінального законодавства й доктрини кримінального права. Фактично склад злочину – це комплексний міжгалузевий інститут, який є складовою частиною теорії держави та права, філософії права, міжнародного, кримінального й інших галузей права. Разом із тим поняття складу злочину, зміст і обсяг його елементів та ознак, його функціональне навантаження й законодавче регулювання можуть бути неоднаковими, якщо йдеться про кримінально-правові традиції різних країн, тим паче якщо ці країни належать до різноманітних правових сімей. Проте в межах однієї правової сім ї також подекуди спостерігаються досить суттєві відмінності в підходах щодо розуміння окремих характеристик складу злочину. Крім того, відчутна різниця щодо визначення й розуміння елементів та ознак складу злочину може спостерігатися навіть у межах кримінального права однієї держави, якщо мова йде про позиції різних кримінально-правових шкіл.З урахуванням наведених вище положень метою статті є здійснення комплексної розробки питань щодо складу злочину в аспекті його порівняльно-правового пізнання за законодавством Великобританії та Сполучених Штатів Америки.

 

Посилання

1. Голубев В.О. Проблемы расследования преступлений в сфере использования компьютерных технологий / В.О. Голубев, А.Ю. Головин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.crimeresearch.ru/library/New_g.htm.
2. Глазунова И.Н. Влияние римского права на становление и развитие континентальной и англосаксонской правовых систем современности : автореф. дисс. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория права и государства; история права и государства; история политических и правовых учений На-
учная библиотека диссертаций и авторефератов» / И.Н. Глазунова ; Ставропольский государственный университет. – Ставрополь, 2000. – 222 с.
3. Глазунова И.Н. Влияние римского права на становление и развитие континентальной и англосаксонской правовых систем современности : автореф. дисс. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория права и государства; история права и государства; история политических и правовых учений
Научная библиотека диссертаций и авторефератов» / И.Н. Глазунова ; Ставропольский государственный университет. – Ставрополь, 2000. – 222 с.
4. Косарев А.И. Римское частное право : [учебник для вузов] / А.И. Косарев. – М. : Закон и право, 1998. – 354 с.
5. Кримінальний кодекс України / уклад. В.В. Кузнєцов. – Х. : Фактор, 2007. – 496 с.
6. Решетников Ф.М. Уголовное право буржуазных стран. «Классическая» школа и антрополого-социологическое направление / Ф.М. Решетников. – М. : Изд-во УДН, 1985. – 103 с.
7. Никифоров Б.С. Современное американское уголовное право / Б.С. Никифоров, Ф.М. Решетников. – М. : Наука, 1990. – 153 с. ; Уголовное право буржуазных стран. Общая часть : [учебное пособие] / под ред. А.Н. Игнатова и И.Д. Козочкина. – М. : Изд-во УДН, 1990. – 312 с.
8. Свод законов Соединенных Штатов Америки. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии): сборник законодательных материалов / под ред. И.Д. Козочкина. – М. : Зерцало, 2001. – 352 с.
9. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть : [учебное пособие] / под ред. И.Д. Козочкина. – М. : Омега-Л, 2003. – 576 с.
10. Лясс Н.В. Проблемы вины и уголовной ответственности в современных буржуазных теориях / Н.В. Лясс. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1977. – 126 с.
11. Regina v. Quick. – 1973. – Q.B. 910, 922. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Crim/1973/1.html.
12. Rex v. Larsonneur. – 1933. – 149 L.T. 542. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://courts.mrsc.org/mc/courts/zsupreme/168wn2d/168wn2d0476.htm.
13. Regina v. Miller. – 1983. – 2 А.С. 161,175. – [Електронний ресурс]. Режимдоступу:http://www.vanuatu.usp.ac.fj/courses/la205_criminal_law_and_procedure_1/Cases/R_v_Miller.html.
14. Ashworth A. Principles of Criminal Law / A. Ashworth. – 4h ed. – Oxford : Oxford University Press, 2003. – 536 р.
15. Stephen J.F. A History of the Criminal Law of England : in 3 volumes / J.F. Stephen. – 1883– . – Vol. 3. – 1883. – P. 166.
Опубліковано
2020-05-08