СПЕЦІАЛЬНІ ОЗНАКИ СУБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОСТУПКІВ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

  • А. В. Нефедова
Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративний проступок, кваліфікація адміністративних проступків, суб’єкт адміністративного проступку

Анотація

Стаття висвітлює питання встановлення спеціальних ознак суб’єкта адміністративних проступків
на автомобільному транспорті в ході їх кваліфікації.

Посилання

1. Гуржій А.В. Проблеми встановлення суб’єкта порушень правил перевезення небезпечних, ве-
ликовагових і великогабаритних вантажів у процесі адміністративно-правової кваліфікації. Вісник
Запорізького національного університету. Серія «Юридичні науки». 2012. № 1. Ч. 2. С. 111–117.
2. Гуржій Т.О. Адміністративно-правові проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху в
Україні : монографія. Харків : Тимченко, 2010. 480 с.
3. Гуржій Т.О. Встановлення ознак суб’єкта адміністративного делікту в процесі адміністративно-
правової кваліфікації. Право України. 2003. № 5. С. 75–79.
4. Гуржій Т.О. Актуальні проблеми законодавчого регулювання адміністративно-деліктних від-
носин у сфері безпеки дорожнього руху. Право України. 2009. № 3. С.90-94.
5. Керування транспортом у стані сп’яніння : адміністративно-деліктні проблеми : монографія /
В.В. Доненко, В.К. Колпаков. Дніпропетровськ : Юридична академія, 2003. 196 c.
6. Колпаков В.К. Порушення правил дорожнього руху : колізійність новел і правове
регулювання : монографія / В.К. Колпаков, О.В. Черновський, В.В. Гордєєв. Чернівці : Чернівецький
нац. ун-т, 2010. 328 с.
7. Гуржій Т.О. До питання про суб’єкта адміністративного делікту. Вісник Прокуратури. 2007.
№ 10. С. 109–112.Актуальні проблеми держави і права
8. Шестак Л. До питання про ознаки суб’єкта адміністративного правопорушення. Підприємни-
цтво, господарство і право. 2013. № 9. С. 32–34.
9. Про Правила дорожнього руху : Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р.
№ 1306. Офіційний вісник України. 2001. № 41. Ст. 1852.
10. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Відомості Верховної Ради Української
РСР. 1984. Дод. до № 51. Ст. 1122.
11. Про затвердження Положення про базу даних «Відомості про осіб, які перетнули державний
кордон України» : Наказ Адміністрації державної прикордонної служби України від 25 червня 2007 р.
№ 472. Офіційний вісник України. 2007. № 50. Ст. 2047.
12. Про дорожній рух : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 31. Ст. 338.
13. Про автомобільні дороги : Закон України від 08 вересня 2005р. № 2862-IV. Офіційний вісник
України. 2005. № 40. Ст. 2534.
14. Про залізничний транспорт : Закон України від 04 липня 1996р. № 273/96-ВР. Відомості
Верховної Ради України. 1996. № 40. Ст. 183.
15. Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, за-
лізничних переїздів, користування ними та охорони : Постанова Кабінету Міністрів України від
30 березня 1994 р. № 198. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/ 198-94-%D0%BF
16. Податковий Кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI. Офіційний вісник України. 2010.
№ 92. Т.1. Ст. 3248.
17. European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. Vol. 1.
United Nations : New York and Geneva, 2016. 614 p.
18. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери пар-
кування транспортних засобів : Закон України від 21 грудня 2017 р. № 2262-VIII. Офіційний вісник
України. 2018. № 28. Ст. 995.
19. Про затвердження Порядку тимчасового затримання працівниками уповноважених підрозді-
лів Національної поліції транспортних засобів та їх зберігання : Постанова Кабінету Міністрів України
від 17 грудня 2008 р. № 1102. Офіційний вісник України. 2008. № 98. Ст. 3240.
20. Про затвердження Порядку тимчасового затримання інспекторами з паркування транспорт-
них засобів та їх зберігання : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018р. № 990.
Офіційний вісник України. 2018. № 95. Ст. 3134.
Опубліковано
2019-12-19