СИСТЕМА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

  • Я. О. Ліховіцький
Ключові слова: злочини проти навколішнього середовища, кримінально-правова охорона, навколишнє середовище, природний об'єкт

Анотація

У статті проаналізовано різні підходи до формування теоретико-правової системи злочинів проти навколишнього природного середовища. На підставі наведеного аналізу зроблено висновок, що саме відмінності в охоронюваних засобами кримінального права природних об’єктах зумовлюють існування значної кількості кримінально-правових норм, що встановлюють відповідальність за злочинні посягання на довкілля.

Посилання

1. Поліщук Г.С. Кримінально-правова характеристика злочинів проти довкілля / Г.С. Поліщук //Право України. – 2003. – № 3. – С. 80–84.
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері довкілля : Закон України від 05.11.2009 р. № 1708-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1708-17.
3. Шемшученко Ю.С. Правовые проблемы экологии : [монография] / Ю.С. Шемшученко. – К. :Наукова думка, 1989. – 232 с.
4. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень – лютий 2014 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=111482&libid=100820&c=edit&_c=fo.
5. Корнякова Т.В. Об’єкт посягання і система злочинів у сфері навколишнього природного середовища / Т.В. Корнякова // Право України. – 2009. – № 2. – С. 121–134.
6. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 р.№ 1264-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.
7. Матвійчук В.К. Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища (кримінально-правове та кримінологічне дослідження) : [монографія] / В.К. Матвійчук. – К. : Азимут-Україна, 2005. – 464 с.
8. Охрана окружающей среды: управление, право : сб. науч. трудов / Ин-т государства и права АН УССР. – К. : Наукова думка, 1982. – 207 с.
9. Кримінальне право України: Особлива частина : [підручник] / за ред. М.І. Бажанова,В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К. : Юрінком Інтер ; Х. : Право, 2010. – 496 с.
10. Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : дис. … докт. юрид. наук : спец. 12.00.08«Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право» / М.І. Хавронюк ; Київський нац.ун-т внутр. справ. – К., 2007. – 562 с.
Опубліковано
2020-05-08