АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЗМІСТУ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

  • М. І. Салей
Ключові слова: цінності, конституційні цінності, констітуційна аксиологія, Конституція України

Анотація

Аналізується ціннісний зміст Конституції України. Доводиться, що Конституція закладає конституційні цінності, які відображають найбільш важливі засади життя суспільства та держави.

Посилання

1. Крусян А.Р. Сучасний український конституціоналізм : [монографія] / А.Р. Крусян. – К. :Юрінком Інтер, 2010. – 560 с.
2. Ерофеев А.А. Ценности в современном конституционном праве Российской Федерации: теоретикометодологические подходы к определению понятия / А.А. Ерофеев // Вестник Челябинского государственного университета. – 2008. – № 22. – С. 41–45.
3. Крусян А.Р. Політико-правові цінності сучасного українського конституціоналізму (в контексті аксіологічного виміру конституційного права) / А.Р. Крусян // Актуальні проблеми політики :збірник наукових праць / за ред. С.В. Ківалова. – Вип. 45. – О., 2012. – С. 3–13.
4. Савчин М.В. Конституційні цінності та конституційна юриспруденція / М.В. Савчин //Вісник Конституційного Суду України. – 2010. – № 1. – С. 111–120.
5. Арутюнян Г.Г. Гарантии реализации основополагающих конституционных ценностей на уровне государственной политики и в общественной практике / Г.Г. Арутюнян [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://www.concourt.am/armenian/structure/president/articles/yerevan2008_ru.pdf.
6. Баулин Ю.В. Нормативное выражение конституционных ценностей и их значение в деятельности Конституционного Суда Украины / Ю.В. Баулин // Конституционное правосудие в новом тысячелетии: Альманах. – Ереван, 2008. – С. 218–223.
7. Бердяев Н.А. Философия свободного духа / Н.А. Бердяев // Философия свободного духа. – М. :Республика, 1994. – 480 с.
8. Крусс В.И. Российская конституционная аксиология: актуальность и перспективы / В.И. Крусс //Конституционное и муниципальное право. – М. : Юрист. – 2007. – № 2. – С. 7–14.
9. Веніславський Ф.В. Конституційний лад та суспільний ідеал: до питання про базові цінності ладу України / Ф.В. Веніславський // Право України. – 2010. – № 2. – С. 120–128.
10. Конституція України: науково-практичний коментар / [В.Б. Авер’янов, О.В. Батанов,Ю.В. Баулін та ін.] ; редкол. В.Я. Тацій, Ю.П Битяк, Ю.М. Грошевий та ін. – Х. : Право ; К. : Видавничій дім «Ін Юре», 2003. – 808 с.
11. Крусс В.И. Теория конституционного правопользования / В.И. Крусс. – М. : Норма, 2007. – 752 с.
Опубліковано
2020-05-08